PL EN


2017 | 93(149) | 235-252
Article title

The role of management accountant in enterprises operating in Poland

Content
Title variants
PL
Rola specjalistów rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach działających w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The short period of the functioning of management accounting in enterprises operating in Central and Eastern Europe may suggest that advanced professional models identified by management accounting researchers and described in world literature have not developed in this region. The main objective of the study was to identify the role of a management accountant in enterprises operating in Poland as compared to international solutions. The set objective has been met thanks to the analysis of the information included in job offers seeking management accountants. The obtained results show that in enterprises operating in Poland, management accountants play the role of in-house business consultants strongly oriented towards matters of the organisations for which they work. However, they do not participate in the decision-making processes on equal terms with other managers, which means that they are not business partners yet. The study broadens the existing state of knowledge by adding a description of the current level of development of the role of management accountants in Poland as compared to the concepts considered to be models in developed countries. It is also a starting point for further, more detailed research on the development of this profession in Central and Eastern European countries, which to date has not been a subject of research.
PL
Krótki okres funkcjonowania rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach działających w Europie Środkowo-Wschodniej może sugerować, iż w tym rejonie nie doszło do wykształcenia się rozwiniętych modeli zawodowych zidentyfikowanych przez badaczy rachunkowości zarządczej i opisanych w literaturze światowej. Głównym celem badania była identyfikacja roli specjalisty rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach działających w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych. Dzięki analizie informacji zawartych w ofertach pracy poszukujących specjalistów z obszaru rachunkowości zarządczej cel został osiągnięty. Uzyskane wyniki pokazują, iż w przedsiębiorstwach działających w Polsce specjaliści rachunkowości zarządczej pełnią rolę wewnętrznych konsultantów biznesu silnie zorientowanych na sprawy organizacji, w której pracują. Nie współuczestniczą oni jednak na równych zasadach z innymi menedżerami w procesach podejmowania decyzji, co oznacza, iż nie są oni jeszcze partnerami biznesu. Badanie wzbogaca istniejący stan wiedzy o opis aktualnego poziomu rozwoju roli specjalistów rachun-kowości zarządczej w Polsce na tle koncepcji uznawanych za modelowe w rozwiniętych krajach świata, a także jest punktem wyjścia dla dalszych pogłębionych studiów nad rozwojem tego zawodu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co jak dotychczas nie było przedmiotem badań.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32cbff30-29a8-437e-a494-6b2a0337a197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.