PL EN


2019 | 1(23) | 47-57
Article title

TYPES AND LEVELS OF STRATEGIES BEING ELABORATED BY TOURISM ENTERPRISES

Content
Title variants
PL
RODZAJE I POZIOMY STRATEGII UKŁADANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNE
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Main premise of undertaking this article preparation was the need to identify the types of strategies developed at particular management levels in tourist enterprises. Considerations are based on a bibliographic query concerning strategic management as well as based on the results of a survey conducted in the form of a direct, free (informal) interview with ten entrepreneurs, managers of entities participating in exchange processes that take place on the tourist market.
PL
Przesłankę podjęcia trudu przygotowania pracy stanowiła potrzeba zidentyfikowania rodzajów strategii opracowywanych na poszczególnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych. Rozważania prowadzone są w oparciu o kwerendę bibliograficzną dotyczącą zarządzania strategicznego, jak również na podstawie wyników sondażu przeprowadzonego w formie wywiadu bezpośredniego, swobodnego (niesformalizowanego) z dziesięcioma przedsiębiorcami, kierownikami podmiotów uczestniczących w procesach wymiany, które dokonują się na rynku turystycznym.
Year
Volume
Pages
47-57
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Anszperger A., Turystyka wschodzącym działem gospodarki narodowej, [in:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, ed. D. Kopycińska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 • Clarke R.C. et al., Strategic financial management, Irwin, New York 1988.
 • Ferrell O.C., Hartline M.D., Marketing strategy, South-Western Cengage Learning, Mason 2011.
 • Fudaliński J., Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Antykwa, Kraków 2002.
 • Geffroy E., Clienting: jedyne co przeszkadza to klient, Wyd. Placet, Warszawa 1996.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • Huk K., Kształtowanie oferty przez firmę doradczo-szkoleniową, [in:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, ed. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2010.
 • Janasz K. et al., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring corporate strategy, Prentice Hall, Harlow 2008.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa 2010.
 • Kozierski R., Biznes nowych możliwości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
 • Kreft Z., Mokwa Z., Dylematy zarządzania strategicznego w holdingu, [in:] Strategie rozwoju organizacji, ed. A. Stabryła, T. Małkus, Wyd. Mfiles.pl, Kraków 2012.
 • Lipecki J., Charakterystyka strategii przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1996, no 4.
 • Magin V., Competition in marketing. Two essays on the impact of information on managerial decisions and on spatial product differentiation, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden 2006.
 • Mikołajczyk J., Ekonomika handlu, WSiP, Warszawa 2008.
 • Niedbała B., Sierpińska M., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003.
 • Obłój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne, [in:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, ed. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1995.
 • Otręba R., Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, ABC a Wolters Kluwer business, Kraków 2012.
 • Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firm, PWN, Warszawa 2000.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Wyd. Placet, Warszawa 2008.
 • Wickham P.A., Financial Times corporate strategy casebook, Financial Times. Prentice Hall, Harlow 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32dd37f5-1ea1-4a4e-889e-dae0eabd305b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.