PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 169-179
Article title

Counterproductive Work Behaviours in an Organization and Their Measurement upon the Example of Research Conducted among Employees in the Public Administration Sector in Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Antyproduktywne zachowania w pracy w organizacji i ich pomiar na przykładzie badania przeprowadzonego wśród pracowników w sektorze administracji publicznej w Polsce
RU
Противопродуктивное поведение на работе в организации и его измерение на примере обследования, проведенного среди работников в секторе публичной администрации в Польше
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The article discusses primarily the issues of counterproductive work behaviour in the organization. The author focused on measurement of such behaviours using one of the most frequently used scale to measure these behaviours (Counterproductive Work Behaviour Checklist; CWB-C). The aim of the article was also to present preliminary results of a research conducted in 2016 using CWB-C among employees of local government units in Poland. The results show that the scale of involvement of employees is small and the behaviours are rather directed against the organization than the co-workers or supervisors. What is more, they are less serious rather than serious abuses.
PL
Artykuł omawia zagadnienia antyproduktywnego zachowania w pracy w organizacji. Autor skupił się na pomiarze takich zachowań stosując do tego jedną z najczęściej używanych skal do pomiaru zachowań (lista kontrolna antyproduktywnego zachowania w pracy, ang. Counterproductive Work Behaviour Checklist, CWB-C). Celem artykułu było również przedstawienie wstępnych wyników badania przeprowadzonego w roku 2016 z wykorzystaniem CWB-C wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Wyniki pokazują, że skala zaangażowania pracowników jest niewielka, zaś zachowania są raczej skierowane przeciwko organizacji niż współpracownikom czy nadzorcom/ Co więcej, są to zachowania o mniejszym znaczeniu, nie zaś poważne nadużycia.
RU
В статье автор обсуждает прежде всего вопросы противопродуктивного поведения на работе в организации. Он сосредоточил свое внимание на измерении такого поведения, используя для этого одну из чаще всего применяемых шкал измерения такого поведения (англ. Counterproductive Work Behaviour Checklist; CWB-C). Цель статьи – представить также предварительные результаты изучения, проведенного в 2016 г. с применением CWB-C среди работников органов местного управления в Польше. Результаты показывают, что масштаб включения работников небольшой, а поведение скорее всего направлено против организации, нежели против сотрудников или надзирателей. Более того, это скорее всего поведение меньшей значимости, а не серьезные злоупотребления.
Year
Pages
169-179
Physical description
Contributors
author
References
 • Anjum M.A., Parvez A. (2013), Counterproductive Behaviour at Work: A Comparison of Blue Collar and White Collar Workers, “Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences”, No. 3, Vol. 7.
 • Beauregard A. (2014), Fairness Perceptions of Work−Life Balance Initiatives: Effects on Counterproductive Work Behaviour, “British Journal of Management”, Vol. 25.
 • Boddy C. (2014), Corporate Psychopaths, Conflict, Employee Affective Well-Being and Counterproductive Work Behaviour, “Journal of Business Ethics”, No. 1, Vol. 121.
 • Chernyak-Hai L., Tziner A. (2014), Relationships between counterproductive work behavior, perceived justice and climate, occupational status, and leader-member exchange, “Journal of Work and Organizational Psychology”, Vol. 30.
 • Glińska-Neweś A., Lis A. (2016), Paradoks współwystępowania organizacyjnych zachowań obywatelskich i kontrproduktywnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 422.
 • Gruys M.L., Sackett P.R. (2003), Investigating the Dimensionality of Counterproductive Work Behavior, “International Journal of Selection and Assessment”, No. 1, Vol. 11.
 • Marin R. J., Hine D.W. (2005), Development and validation of the Uncivil Workplace Behavior Questionnaire, “Journal of Occupational Health Psychology”, No. 4.
 • Nerdinger F.W. (2011), Formen des Arbeitsverhaltens, https://www.researchgate.net/publication/225270532_Formen_des_Arbeitsverhaltens [access:09.12.2016].
 • Pecker G., Fine S. (2015), Using Exit Surveys to Assess Counterproductive Work Behaviors: a Case Study, “Psychological Reports: Employment Psychology & Marketing”, No. 1.
 • Robinson S.L., Bennett R.J. (1995), A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study, “Academy of Management Journal”, No. 2, Vol. 38.
 • Spector P.E., Bauer J.A., Fox S. (2010), Measurement Artifacts in the Assessment of Counterproductive Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior: Do We Know What We Think We Know?, “Journal of Applied Psychology”, No. 4.
 • Spector P.E., Fox S., Penney L.M., Bruursema K., Goh A., Kessler S. (2006), The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal?, “Journal of Vocational Behavior”, Vol. 68.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32df62f6-4747-49be-b154-0595a0ffd081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.