PL EN


2015 | 42 | 7(496) | 41-44
Article title

PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH W OPINII PRACOWNIKÓW SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Selected contents from this journal
Title variants
EN
UNEMPLOYED PROFILING IN THE OPINIONS OF THE PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES STAFF
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper attempts to analyse the opinions of the Polish Public Employment Services staff about the unemployed profiling. The research is based on the qualitative data collected during the seminars disseminating the results of the project titled Analysis of the factors increasing the risk of long-term unemployment – developing methodology of the unemployed profiling on the local labour market to be applied by the Public Employment Services. As the obtained results show, caseworkers perceive profiling as an useful tool which can support better targeting of active labour market measures, the improvement of the PES performance and better allocation of public spending to labour market policy. At the same time they point out that profiling may cause pigeonholing effect and stigmatisation of the unemployed.
PL
W artykule zaprezentowano opinie pracowników publicznych służb zatrudnienia o profilowaniu bezrobotnych. Informacje na ten temat zebrano podczas seminariów upowszechniających rezultaty projektu pn. Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia – opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. W ocenie badanych profilowanie jest użytecznym narzędziem, dzięki któremu można trafniej adresować aktywne programy rynku pracy, osiągać większą skuteczność działań podejmowanych przez urząd pracy oraz racjonalnie wydatkować środki publiczne. Jako główne słabości profilowania badani wskazali efekty szufladkowania i stygmatyzacji bezrobotnych
Year
Volume
42
Issue
Pages
41-44
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • European Commission (2001), Study on Early Identification of High Risk Unem­loyed; Final Report and Annex Report I, DG Employment and Social Affairs, Brussels
 • Matryca Kurcmana – od pomysłu do realizacji (2008), Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2005), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Model zlecania operatorom niepublicznym zadania doprowadzenia do zatrudnienia osób bezrobotnych (2013), opracowanie powstałe w pierwszym etapie realizacji projektu „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”, maszynopis, Kraków.
 • Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Podręcznik dla pracowników powiatowych urzędów pracy (2014), MPiPS, Warszawa.
 • Rudolph H. (2001), Profiling as an instrument for early identification of people at risk of long-term unemployment, w: P. Weinert, M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapènne, U. Walwei (eds.), Employability: From theory to practice, Library of Congress, USA.
 • Szulc A. (2014), Podejścia do profilowania bezrobotnych wykorzystywane w Irlandii i Wielkiej Brytanii, w: A. Bronk, Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (red.), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania, MPiPS-CRZL, Warszawa.
 • Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2013), Profilowanie bezrobot­nych wymagających szczególnego wsparcia na lokalnym rynku pracy, UMK, Toruń.
 • Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka, MPiPS-CRZL, Warszawa.
 • Wojdyło-Preisner M. (2014), Doświadczenia prekursorów profilowania bezrobotnych, w: A. Bronk, Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (red.), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania, MPiPS-CRZL, Warszawa.
 • Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K. (2014), Rozwiązania w zakresie profilowania bezrobotnych wprowadzone w wybranych krajach Europy kontynentalnej, w: A. Bronk, Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (red.), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania, MPiPS-CRZL, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32e22a09-f41a-462a-9219-b42c8bc87d82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.