PL EN


2013 | 2(36) | 53-65
Article title

Regres pozycji Polski na unijnej mapie innowacyjności 2010–2012

Content
Title variants
EN
Regress of Poland’s Position in the EU Map of Innovativeness in 2010–2012
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Według ogłoszonych w marcu 2013 r. przez Komisję Europejską sprawozdań, rankingów i tablicy wyników w obszarze innowacyjności, Polska znalazła się w 2012 r. w grupie czterech państw członkowskich Unii Europejskiej o najsłabszym postępie i najniższym poziomie syntetycznego miernika innowacyjności, a jej wyniki i pozycja na tle ocen innowacyjności innych państw Unii i świata uległy pogorszeniu w porównaniu z rokiem 2010. Opinie KE dotyczące osiągnięć i opóźnień oraz warunków poprawy innowacyjności UE, Polski i innych krajów w warunkach kryzysu i kolejnego spowolnienia gospodarczego zostały uzupełnione o wnioski i zalecenia zawarte w opracowaniach innych organizacji międzynarodowych.
EN
According to the announced in March 2013 by the European Commission reports, rankings and table of results in the area of innovativeness, Poland was in 2012 in the group of four European Union’s Member States with the slowest progress and the lowest level of the synthetic innovativeness measure and its results and position against the background of evaluations of innovativeness of other EU Member States and the world worsened as compared with the year 2010. EC opinions on achievements and delays as well as conditions for improvement of innovativeness of the EU, Poland and other countries under the conditions of crisis and a further economic slowdown are supplemented by conclusions and recommendations contained in studies prepared by other international organisations.
Year
Issue
Pages
53-65
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
References
 • Burzyński W. (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw – osiągnięcia i przeszkody, (w:) Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011–2012,„Raporty”, IBRKK, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010(2012), GUS, Warszawa.
 • European Commission (2010), Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, Communication from the Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of The Regions, SEC(2010) 1161, Brussels, 6.10.2010 COM(2010) 546 final.
 • European Commission (2012), Innovation Union Scoreboard 2011, Enterprise and Industry, PRO INNO Europe, European Union, http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2011 [dostęp: 02.05.2013].
 • European Commission (2013a), Innovation Union Scoreboard 2013, Enterprise and Industry, European Union 2012, Annex E, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm [dostęp: 02.05.2013].
 • European Commission (2013b), Research and Innovation performance in EU Member States and Associated countries. Innovation Union progress at country level 2013, European Union.
 • European Commission (2013c), Research and Innovation performance in Poland. Country profile 2013, European Union.
 • European Commission (2013d), State of the Innovation Union 2012. Accelerating change, Directorate General for Research and Innovation, Innovation Union.
 • Gardocka-Jałowiec A. (2012), Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a innowacyjność gospodarki, „Ekonomista”, nr 1.
 • The Global Competitiveness Report 2011–2012(2011), World Economic Forum.
 • The Global Competitiveness Report 2012–2013(2013), World Economic Forum.
 • The Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World (2013), World Economic Forum.Innovation Union Scoreboard 2010, The Innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation (2010), PRO INNO Europe – Inno-Metrics, 1 February 2011. http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2010.
 • Kotyński J. (2009), Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec wyzwań globalnych, (w:) Modele rozwoju społeczno-gospodarczego w erze globalizacji, Forum Spraw Publicznych, IX Konferencja, Akademia Finansów w Warszawie, 8.01.2009.
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Płowiec U. (2010), Cechy gospodarki i społeczeństwa wiedzy, (w:) Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Tablica wyników pokazuje wzrost innowacyjności Unii Europejskiej, ale także pogłębianie się różnic między państwami(2013), Komisja Europejska, Komunikat prasowy, Bruksela, 26 marca 2013 r., IP/13/270.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32e23f2e-39ad-438b-b6a2-136fb209e99b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.