PL EN


2012 | 9 | 216-239
Article title

Wybrane problemy metodologiczne w kontekście rywalizacji politycznej w Polsce po 2005 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Some methodological problems in the context of political competition in Poland after 2005
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Examination of the party system inevitably forced to deal with the problem of organizational identity Polish parties. Today, the essence of the problem concerns the transformation of the party system in Poland, which have their origin in the electoral battle in 2005. The current political rivalry, based on stable relations between the camp „post-Solidarity” and the camp „post-communist” began to lose its importance. An important issue with which every political scientist aims to describe the modern party system is a further question about the political scenario and for a further two-tier model of political compe-tition between PO and PiS. The purpose of text is an indication of the enormity of the obstacles and dif-ficulties which must face a political scientist at the analysis of the processes taking place in the Polish political party system in the period 2005–2011. An-other issue deserving attention is the special phenomena and processes that must be tackled contemporary political science, and which are currently in Poland's political life, such as „media coverage” or „cartelization” of politics. Events of the years 2005–2011 and their impact on political life in the coun-try are of much controversy in the scientific community. Many voices in the ongoing discussion in the pages of scientific journals indicate that some issues relating to contemporary political competition is not yet clear. Changing the nature of the organization of political parties and the conduct of election cam-paigns and the contemporary nature of political competition are still unex-plored area in the field of political science.
Year
Volume
9
Pages
216-239
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Aronson E. , T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna: Psychologia społeczna: serce i umysł, Poznań 1997.
 • Bobbio N., Prawica i lewica, Kraków 1996.
 • Bojarowicz T., Continuum lewica – prawica w Polsce – kategoria nieadekwatna czy realny podział polityczny, [w:] M. Mikołajczyk, M. Śliwa (red.), Kontynuacje i nowatorstwo w świetle współczesnych idei, Kraków 2008.
 • Boski P., O dwóch wymiarach lewicy – prawicy na scenie politycznej i wartościach politycznych polskich wyborców, [w:] J. Reykowski (red.), Wartości i postawy społeczne a przemiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, Warszawa 1993.
 • Brenner M., Zjawisko personalizacji polityki, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 16.
 • Garlicki J., Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 16.
 • Gebethner S., Osiemnaście miesięcy rozczłonkowanego parlamentu, [w:] S. Gebethner (red.), Polska scena polityczna a wybory, Warszawa 1993.
 • Giddens A., Trzecia droga – odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999.
 • Godlewski T., Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego, Warszawa 2008.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2001.
 • Górka M., Ewolucja polskiej prawicy. Przypadek czy konieczność?, [w:] L. Gołdyka, A. Zelek (red.), Dwie dekady polskiej transformacji: gospodarka – społeczeństwo – polityka, Szczecin 2009.
 • Górka M., Rywalizacja polityczna w Polsce w latach 2007–2009, „Studia Polityczne” 2010, nr 25.
 • Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001.
 • Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.
 • Jackowska A., Zbieranek J., System finansowania partii politycznych w Polsce, [w:] K. Kowalczyk (red.), Partie i system partyjny III RP, Toruń 2011.
 • Jeziński M. , Marketing polityczny a procesy akulturacyjne, Toruń 2004.
 • Karnowski M., Mistewicz E., Anatomia władzy, Warszawa 2010.
 • Karwat M., Ucieczka przed tożsamością. Antynomie i paradoksy identyfikacji polskich polityków i partii, [w:] J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2007.
 • Krasnodębski Z., Wizja polityki w Solidarności 1980–81 oraz w III Rzeczpospolitej, [w:] R. Bäcker i in. (red.), Solidarność dwadzieścia lat później, Kraków 2001.
 • Kulesza W., Ideologie naszych czasów, Warszawa 1996.
 • Leary M. , Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 1999.
 • Lipset S. M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1998.
 • Łabędź K., Partie postsolidarnościowe dzisiaj, [w:] K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, Kraków 2010.
 • Mair P. , Castles F., Left – Right Political Scales: Some Export Judgments, “European Journal of Political Rescarch” 1984, vol. 12.
 • Markowski R., Propozycja „Manifesto research group”: metoda, wyniki, problemy – komentarz, [w:], R. Markowski (red.), System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warszawa 2002.
 • Markowski R., System partyjny, [w:] L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek (red.), Demokracja w Polsce 2005–2007, Warszawa 2007.
 • Materska-Sosnowska A., Instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego – wybrane aspekty, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 22.
 • Migalski M.(red.), Prawica w Polsce 1989–2005, Katowice 2005.
 • Mises L. von, Planowany chaos, Lublin 2005.
 • Muszyński J., Leksykon marketingu politycznego, Wrocław 2001.
 • Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa – Kraków 1998.
 • Przeworski A., Demokracja i rynek, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeń-stwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 2, Warszawa 1998.
 • Raciborski J., Dezerterzy polityki, „Rzeczpospolita” 2010, nr 51.
 • Sielski J., Przyczyny i cechy wyróżniające polski system partyjny, [w:] D. Karnowska (red.), Demokracja w Polsce po 2005 roku, Toruń 2008.
 • Sobolewska-Myślik K., Zmiana wzorców rywalizacji międzypartyjnej w latach 2005-2007 jako pozytywny prognostyk dla ukształtowania się polskiego systemu partyjnego, [w:] D. Karnowska (red.), Demokracja w Polsce po 2005 roku, Toruń 2008.
 • Sobolewski M., Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa 1977.
 • Sokół W., Klasyfikacja partii, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2005.
 • Sokół W., Kryterium ideologiczne i programowe w klasyfikacji partii politycznych, „An-nales UMCS Sectio K: Politologia” 1997, vol. 14.
 • Szacki J., Komentarz na marginesie wyborów prezydenckich, „Przegląd Społeczny” 1996, nr 1–2.
 • Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Warszawa – Wrocław 2000.
 • Żmigrodzki M., Marczewska-Rytko M., Olszewski E. (red.), Encyklopedia politologii, Kraków 2000.
 • Przyszłość polskiej sceny politycznej (panel dyskusyjny, zapis stenograficzny), Warszawa 2006, http://www.isp.org.pl/files/7133032210461831001173695488.pdf (dostęp: 12.10.2012)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32e2c995-e9c6-4aac-9c71-16637692eb51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.