PL EN


2013 | 902 | 65-83
Article title

Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia

Title variants
EN
Deregulation Measures for the Labour Market in Poland and Other EU Countries – Applying Selected Flexible Forms of Employment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The labour market is undergoing changes in structural transformations in the world economy, globalisation and technical progress and the development of computer techniques. The process of deregulation is inextricably linked with economic transformations in the world and is a response to the faster pace of these transformations. Those changes provide an additional competitive edge to business and national economies, but also create problems with the social security of persons employed on flexible terms. The labour market must be deregulated so that market participants can adapt to the changes resulting from new needs and economic threats. Flexible solutions, and in particular diverse forms of employment contracts, allow employers to react more quickly to changes in the business cycle and structural changes in market demand. While many firms have a flexible work policy, they continue to reward face time and full-time work. On the one hand, new flexible forms of employment may bring about a chance to enter the labour market. However, there can be no doubt that these new jobs are precarious and contain new risks, implying as they do low wages and a low level of social protection or indeed no protection at all. Labour market deregulation is therefore a necessity which the modern economy must contend with ‒ because without a flexible attitude, no market is able to rise to the challenges of its time.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, waclawib@uek.krakow.pl
References
 • Arrosmith J. [2006], Temporary Agency Work in an Enlarged European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 • Boni M. [2006], Elastyczność i sprawność rynku pracy w Polsce [w:] Elastyczność i sprawność rynku pracy, red. E. Balcerowicz, Zeszyty BRE Bank-CASE, nr 87, CASE, Warszawa.
 • Borkowska S. [1997], Świat pracy na przełomie wieków, „Polityka Społeczna”, nr 11/12.
 • Borkowska S. [2003], Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Dolado J.J., Garcia-Serrano C., Jimeno J.F. [2001], Drawing Lessons from the Boom of Temporary Jobs in Spain, Documento de Trabajo 2001-11, Madrid.
 • Dziesięć lat Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ) [2008], Urząd Oficjalnych Publikachji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
 • Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce [2003], red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Employment in Europe 2002: Recent Trends and Prospects [2002], European Communities, Luxembourg.
 • Esping-Andersen G., Regini M. [2000], Why Deregulate Labour Markets?, Oxford University Press, New York.
 • Holmund B., Storrie D. [2002], Temporary Work in Turbulent Times: The Swedish Experience, „The Economic Journal”, vol. 112, nr 480.
 • Kodeks pracy – komentarz [2001], red. T. Zieliński, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej [2007], red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kryńska E. [2010], Elastyczność i sprawność rynku pracy w Polsce [w:] Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113, Wrocław.
 • Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności [2007], październik, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Lewandowski P., Koloch G., Regulski A. [2009], Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • LOI no 98-461 du Juin 1998 d’orientation relative a la reduction du temps de travail [1998], Ministere de l’Emploi et de la Solidarite de la France, Paris.
 • Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E. [2003], Dokumenty Europejskie, t. IV, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin.
 • Ryfkin J. [2003], Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, tłum. E. Kania, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Snarska C. [2006], Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Suszczewicz A., Sanetra W. [2004], Prawna ochrona rodziny pracownika. Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa wspólnotowego, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Szylko-Skoczny M. [2002], Sytuacja na rynku pracy u progu nowego wieku, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 • Wiśniewski Z. [2003], Deregulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Wytyczne Polityki Zatrudnienia, Rada Europy 2003/578/EC, Dz.U. WE nr L 197/13 z dnia 5.08.2003.
 • Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy [2008], red. M. Bukowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32f64179-ed65-4c9c-96fa-8be865d7ddba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.