PL EN


2015 | 4(38) | 757-767
Article title

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013

Content
Title variants
EN
Polish agri-food foreign trade and its comparative advantage in 2008–2013
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article was to show the directions, values, structure and assessment of comparative advantage of Polish foreign trade in agri-food products. Adopted time range covered the years 2008–2013. The analysis was based on the data from the statistical publications of the Institute of Agricultural and Food Economics and the Central Statistical Offi ce. The results indicate a constant increase in the value of foreign trade in agri-food products, as well as a stable positive balance of foreign trade of these products. In the commodity structure the largest share in the period 2008–2013 were plant products (an average of 55.37% of total exports and 65.08% of total imports). Analysing the changes in the value of Lafay indicator of diff erent types of agri-food products in 2008–2013 decrease can be observed in this ratio in the case of total animal products (–4.24) and a simultaneous increase of the comparative advantage in the export of plant products in total (4,00).
PL
Celem artykułu było przedstawienie kierunków polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, jego wartości i struktury, a także ocena przewagi komparatywnej w handlu produktami. Przyjęty zakres czasowy dotyczył lat 2008–2013. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z publikacji Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki badań świadczą o stałym wzroście wartości obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, a także o stabilnym dodatnim bilansie handlu zagranicznego tymi produktami. W strukturze towarowej największy udział w latach 2008–2013 miały produkty roślinne (średnio 55,37% całkowitego eksportu i 65,08% całkowitego importu). Analizując zmiany wartości wskaźnika Lafaya w handlu poszczególnymi grupami produktów rolno- -spożywczych w latach 2008–2013, zaobserwować można w pierwszej kolejności obniżenie wartości tego wskaźnika w przypadku produktów zwierzęcych ogółem (–4,24) przy jednoczesnym wzroście przewagi komparatywnej w eksporcie produktów roślinnych ogółem (+4,00).
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2014). Przemiany w rolnictwie. W: J. Nurzyńska, W. Poczta (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (s. 85–124). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Baylis, J., Smith, S., Owens, P. (2014). The globalization of world politics. An introduction to international relations. Sixth Ediotion (s. 11). United Kingdom: Oxford University Press.
 • Chechelski, P., Judzińska, A. (2011). Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Cheong, D., Jansen, M., Peters, R. (2013). Shared Harvests: Agriculture, Trade and Employment. International Labour Office and United Nations Conference on Trade Development. Geneva: UNCTAD.
 • Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. (2011). Polityka rolna w warunkach globalizacji: doświadczenia GATT/WTO (s. 9, 18). Warszawa: PWE.
 • Czyżewski, B. (2009). Kategoria renty gruntowej w ekonomii nurtu głównego i jej współczesne zastosowania. J. Agribus. Rural Dev., 2(11) 2009, 1–11.
 • Gryczka, M. (2013). Zmiany struktury geografi cznej i towarowej polskiego handlu zagranicznego w kontekście strategii Rewerse Innovation. Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. Zarz., 33, 103–104. IERiGŻ – PIB (2009–2014). Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 2008–2014. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
 • Kandogan, Y. (2005). Trade Creation and Diversion Effects of Europe’s Regional Liberalization Agreements. William
 • Davidson Inst. Work. Paper, 746, 1–32. Kowalczyk, S. (2010). Agrobiznes w warunkach kryzysu globalnego. W: A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 150, 29–45.
 • Kułyk, P., Kur, J. (2010). Uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji. W: A. Grzelak, A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 150, 59–73. Lafay, G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages. In: M. G. Dagenais, P. A. Muet (eds.), International
 • Trade Modeling. London: Chapman & Hill.
 • Lizińska, W. (2009). Integracja z Unią Europejską a handel artykułami rolno-żywnościowymi polskich przedsiębiorstw z krajami trzecimi. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Ekon. i Org. Gosp. Żywn., 75, 91–103.
 • Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Serocka, I. (2014). The United States as the Trade Partner of Poland in the Context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Olszt. Econ. J., 9(3), 201–213.
 • Pawlak, K., Kita, K. (2014). Skutki potencjalnej liberalizacji handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 111–122.
 • Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju (s. 145). Warszawa: PWE.
 • GUS (2009–2013). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego w latach 2008–2012. Warszawa: GUS.
 • Szajner, P. (2012). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Biul.Inf. ARR, 4, 2, 9, 12.
 • Szczepaniak, I. (2011). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Probl. Roln. Świat., 11 (XXVI), 2, 125–137.
 • Szczepaniak, I. (2012). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności: praca zbiorowa (s. 15–16). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Vicard, V. (2009). On trade creation and regional trade agreements: does depth matter? Rev. World Econ., 145, 167–187.
 • Wilkin, J. (2014). Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich. W: I.
 • Nurzyńska, W. Poczta (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (s. 11–23). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Yilmaz, B., Ergun, S. J. (2003). The foreign trade pattern and foreign trade specialization of candidates of the European Union. Ezoneplus Working Paper No. 19.
 • Zaghnini, A. (2003). Trade advantages and specialization dynamics in acceding countries. ECB, Working Paper No. 249.
 • Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Viner, J. (1950). The customs union issue. Carnegie Endowment for International Peace.
 • Molle, W. (2000). Ekonomika integracji europejskiej: teoria, praktyka, polityka. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza.
 • Wysokińska, Z., Witkowska, J. (2002). Integracja europejska: rozwój rynków. Warszawa-Łódź: Wyd. Nauk. PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-32f77b59-88b0-4fb6-adf5-cde48936b60b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.