PL EN


2015 | 3(84) | 32-47
Article title

Uprawnienia ustawowe i możliwości działania UFG w kontekście przestępczości ubezpieczeniowej

Title variants
EN
Statutory Powers and Capacity for Action of the Insurance Guarantee Fund in the Context of Insurance Crime
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do organizacji procesu identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową w Polsce. Główną rolę w tym procesie, w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odgrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dzięki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1210). Dla osiągnięcia wysokiej skuteczności działań konieczne jest zaangażowanie zarówno zakładów ubezpieczeń, Policji, jak i prokuratury. Na UFG spoczywa obowiązek takiego zorganizowania obiegu informacji, aby zakłady ubezpieczeń zmniejszyły swoje straty z tytułu nienależnie wypłaconych odszkodowań, a organy powołane do ścigania przestępstw zwiększyły skuteczność wykrywania i przeciwdziałania zjawisku. Omówiono podstawy prawne uprawnień i ograniczeń w organizacji procesu, proponując rozstrzygnięcie wybranych wątpliwości interpretacyjnych, oraz uporządkowano słownik pojęć. W dalszej kolejności zaprezentowano kilka ważnych elementów procesu, takich jak metody identyfikacji czy zorganizowanie bazy wiedzy, których wykorzystanie zapewni wysoką skuteczność działań, a jednocześnie umożliwi poszanowanie słusznych praw z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej.
EN
The article presents a comprehensive approach to the organization of the process of the identification and verification of phenomena related to insurance crime in Poland. The main role in this process, in the field of motor insurance is played by the Insurance Guarantee Fund thanks to the amendment to the Act on compulsory insurance, Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurance Bureau of 19 August 2011 (Journal of Laws of 2011, No 205, item 1210). It is necessary to involve insurance companies, the police as well as the public prosecutor's office in order to achieve high efficiency of actions. It is the Insurance Guarantee Fund, which is responsible for organising such information circulation that insurance companies will be able to reduce their losses caused by false insurance claims, whereas the bodies set up to prosecute crimes could increase the effectiveness of detection and prevention of these offences. Furthermore, the legal basis for the powers and limitations of the organization process and its several important elements, such as methods of identification and organization of the knowledge base, the application of which will guarantee high performance on the one hand, and enable to respect legitimate rights of personal data protection and insurance secrecy, on the other hand.
Year
Volume
Pages
32-47
Physical description
Contributors
  • Dr hab. prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
author
  • Dr doc. Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33070cf5-e244-4fce-9ef1-a0cbf79a99b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.