PL EN


2017 | 18 |
Article title

Prawa pokrewne wydawców czasopism naukowych

Authors
Title variants
EN
THE RELATED RIGHTS FOR PRESS PUBLISHERS
Languages of publication
Abstracts
PL
Obecnie wydawca prasowy znajduje się w niekomfortowej sytuacji, gdyż zapewnia finansowanie i organizację tworzenia prasy, a jednocześnie nie ma możliwości, aby chronić powstałe treści. Taka sytuacja jest wynikiem ustawodawstwa, które jest dostosowane do obecnych modeli biznesowych, wykorzystujących treści prasowe, stworzone przez inne podmioty. W artykule przestawiono analizę zapisów różnych aktów normatywnych, które kształtują sytuację prawną wydawców. Wskazane zostały najważniejsze kolizje regulacji prawnych i rzeczywistości. Poddano analizie projekt nowelizacji prawa autorskiego na poziomie Unii Europejskiej i rozważono możliwość zastosowania lub implementacji takich zapisów w polskiej rzeczywistości.
EN
At present, the press publisher is in such an uncomfortable situation when it provides funding and the organization of the press, and at the same time isn’t able to protect the resulting content. This is the result of legislation that is aligned with current business models using press content created by others. The article presents an analysis of various normative acts that shape the legal situation of publishers. The text highlights the most important collisions of legal regulations and reality. The article discusses a draft regulation amending the copyright law at European Union level, proposing the introduction of rights related to the publisher. In addition, consideration was given to the possibility of applying or implementing the proposed EU regulation in Polish reality.
Year
Issue
18
Physical description
Contributors
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawsk
References
 • Słownik języka polskiego, t. III, red. M. Szymczak, Warszawa 1989, s. 793
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. IV, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 576
 • Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 201, 254
 • Ustawa z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 1996 r., nr 152, poz. 722, ze zm)
 • Polska Norma – PN-EN ISO 9707:1998 „Informacja i dokumentacja – Statystyka produkcji i dystrybucji książek, gazet, czasopism i publikacji elektronicznych”
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.09.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Dz. U. z 2015 r., poz. 1676
 • Ustawa z 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r,, nr 5, poz. 24, ze zm.)
 • Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 8)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania, Dz. U. z 1997 r., nr 29, poz. 161
 • M. Gołda-Sobczak, Status egzemplarzy obowiązkowych a powinności wydawców prasy jako czynniki polityki kulturalnej państwa, w: Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań, red. T. Kononiuk, K. Kakareko, Warszawa 2016, s. 45–58.
 • G. Wierczyński, Polska reforma ogłaszania prawa, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5, s. 23.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2002 r., sygn. akt V CKN 1040/00, OSNC 2003, nr 7–8, poz. 111, Biuletyn Sądu Najwyższego 2003, nr 2, poz. 10.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 1990 r., sygn. akt II CR 1303/89, OSN 1991, nr 8–9, poz. 108;
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2001 r., sygn. akt II CKN 587/00, OSN 2001, nr 7–8, poz. 123
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2005 r., sygn. akt IV CK 519/04, OSN 2005, nr 9, poz. 165
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2005 r., sygn. akt II CK 82/05, „Wokanda” 2006, nr 1, poz. 6
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1999 r., sygn. akt II CKN 595/99, OSN 2002, nr 6, poz. 82
 • J. Sobczak, Komentarz do art. 38 ustawy, w: Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 843–850.
 • Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy, zatwierdzony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Wydawców Prasy z dnia 16 listopada 2005 r., https://www.iwp.pl/pliki/ KDPWP.pdf (dostęp 5.03.2017).
 • J. Barta, R. Markiewicz, Komentarz do art. 11, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 140–145.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 21 lutego 1997 r., I ACr 6/97, LEX nr 62547
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 r., I ACa 1344/11, LEX 1125302.
 • D. Flisak, Komentarz do art. 11, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015, s. 185–189.
 • D. Sokołowska, Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników, Kraków 2001, s. 198.
 • A. Nowicka, w: System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 3; Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 4, Warszawa 2017, s. 111.
 • Wyrok SA w Białymstoku z dnia 4 września 2012 r., sygn. akt III APa 7/12, Legalis 1049570.
 • Wyrok SN z dnia 26 czerwca 1998 r., sygn. akt I PKN 196/98, OSNAPiUS 1999, nr 14, poz. 454; Biul. Inf. Pr. 1999 nr 3, s. 62; MoP 1999 nr 10, poz. 3; Legalis 43418.
 • Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2012 r., sygn. akt I CSK 790/10, Biuletyn SN – IC 2013, nr 6; Legalis 443514.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666.
 • Wyrok SN z dnia 19 marca 1998 r., sygn. akt I PKN 570/97, OSN APiUS 1999, nr 5, poz. 163; Biul. Inf. Pr. 1999 nr 2, s. 76; Legalis 45159
 • A. Sobczyk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998 r., OSP 1999, z. 7–8, poz. 131.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 r., sygn. I ACa 124/15.
 • Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-593-PL-F1-1.PDF (dostęp 16.07.2017).
 • Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. Urz. UE. L 2001, nr 167, s. 10–18.)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE L 2000, nr 178, s. 1. )
 • Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. Urz. UE L 2001, nr 167, s. 10–19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-331b35c9-5b5c-4e88-8340-9e1727580aa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.