Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 11 |

Article title

Proces inwestycyjno-budowlany w ujęciu administracyjnoprawnym

Authors

Title variants

EN
Investment-building process according administrative

Languages of publication

Abstracts

PL
Działalność inwestycyjno-budowlana uregulowana jest zasadniczo przez przepisy administracyjne, gdyż w procesie budowlanym czynności administracyjnoprawne mają charakter dominujący. Przepisy wielu aktów normatywnych regulują sprawy inwestycji budowlanych. Są wśród nich zarówno takie, których przedmiotem jest wyłącznie problematyka inwestycyjna, jak i takie, które znajdują zastosowanie nie tylko w odniesieniu do inwestycji budowlanych. Z regulacji prawa budowlanego wynika, że ustawodawca założył konieczność wymuszania pewnych zachowań w procesie budowlanym. W pracy przedstawiono zawarte w aktach prawnych normujących inwestycyjno-budowlaną aktywność człowieka ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Realizacja inwestycji budowlanych możliwa jest wyłącznie na obszarze o określonym przeznaczeniu. W związku z tym, w pierwszej kolejności opisano zagadnienia związane z przeznaczeniem terenu pod inwestycję. Następnie omówiono zagadnienia związane ze zgodą na podjęcie robót budowlanych, użytkowaniem obiektu budowlanego, zmianą sposobu użytkowania obiektu, a także rozbiórką obiektu budowlanego.
EN
The investment and construction activity is generally governed by administrative provisions, as within the construction process administrative and legal procedures are of utmost importance. Provisions of multiple normative acts are applicable to issues related to construction investments. They include both issues, the subject of which is the investment-related field, and such which are applicable not only to investments in construction. The building law states the necessity of exertion of specific conduct within the construction process. This paper presents human limitations investment activities given in a set of legal acts regulating investment and construction activity which can be undertaken at certain stages of the construction process. Implementation of construction projects is possible only in the area of a specific purpose. According to this, first issue described related to the intended use of land for investment. Next, the issues related to consent to undertake works has been discussed, as well as the use of the works, the changes in the works and its demolition.

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. W. Szwajdler, Warszawa 2013.
 • Babiel T.B., Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji. Wzory. Akty prawne, Warszawa 2001.
 • Dziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, wyd. 3, Warszawa 2011.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznań 2002.
 • Majchrzak B., Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008.
 • Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.
 • Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, red. H. Kisilowska Warszawa 2010.
 • Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980.
 • Sypniewski D., Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa 2011.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy – omówienia – komentarze, red. G. Buczek, M. Tetera-Jankowska, Warszawa 2003.
 • Weiss I., Jurga R., Inwestycje budowlane, Warszawa 2005.
 • Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, wyd. 2, Warszawa 2005.
 • Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, wyd. 2, Warszawa 2003.
 • Niewiadomski Z., Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003.
 • Wyrok SN z 22.02.2002 r., sygn. akt III RN 203/2000, OSNP 2001, nr 20, poz. 606.
 • Wyrok NSA z 17.05.1999 r., sygn. akt IV SA 747/97, LEX, nr 47285.
 • Wyrok NSA-OZ w Krakowie z 10.10.2000 r., sygn. akt II SA/Kr 1010/00, ONSA 2001, nr 4.
 • Wyrok NSA z 17.11.2005 r., sygn. akt II OSK 197/05, Lex nr 196647.
 • Wyrok NSA z 7.12.2005 r., sygn. akt II OSK 285/05, Lex nr 190995.
 • Wyrok NSA z 13.09.2006 r., sygn. akt II OSK 1064/05, Lex nr 320885.
 • Wyrok NSA z 26.01.2007 r., sygn. akt II OSK 239/06, LexPolonica nr 2118120.
 • Wyrok NSA z 17.04.2007 r., sygn. akt II OSK 646/06, LexPolonica nr 2118199.
 • Wyrok NSA z 12.05.2011 r., sygn. akt II OSK 355/11, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 19.01.2012 r., sygn. akt II OSK 2373/11, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 29.06.2005 r., sygn. akt VII SA/Wa 476/05, Lex nr 179074.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 29.08.2008 r., sygn. akt II SA/Kr 547/08, Lex 518844.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 21.12.2010 r., sygn. akt II SA/Kr 1171/10, Lex nr 753446.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-33258319-4c40-4493-a783-cccc270022e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.