PL EN


2003 | 4(14) | 77-90
Article title

Indywidualny i kolektywny wymiar identyfikacji przestrzennej

Content
Title variants
EN
Individual and Collective Measure of Spatial Identification
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia analizę identyfikacji przestrzennej, traktowanej jako proces utożsamiania się jednostki z przestrzenią przez przyjęcie roli mieszkańca określonego terytorium, jak również poczucie łączności ze zbiorowością terytorialną stanowiącą dla jednostki społeczną grupę odniesienia. Przedmiotem analizy są zatem dwa wymiary identyfikacji przestrzennej: identyfikacja indywidualna i kolektywna (zbiorowa). Wynikiem przeprowadzonej analizy jest odpowiedz´ na pytanie, jaki jest zakres spójności przestrzennych odniesień mieszkańców Łodzi. W tym celu utworzono typologię uwzględniającą wskazane aspekty identyfikacji przestrzennej. Uzyskane wyniki prezentują, iż wśród badanych dominuje kategoria uwzględniająca proces utożsamiania się z miastem w wymiarze indywidualnym i traktowaniem zbiorowości sąsiedzkiej jako grupy odniesienia. Należy zatem stwierdzić brak spójności pomiędzy wymiarem indywidualnym i kolektywnym identyfikacji przestrzenne mieszkańców Łodzi.
EN
The paper deals with the analysis of spatial identification treated as the process of individual identification with the particular space by taking the role of the inhabitant of the particular territory as well as the sense of the connection with the territorial community which makes the social group of positive reference for the individual. The paper analyses two measures of spatial identification: individual identification and collective one. The analyse results in answering the question what is the range of coherence of spatial references of Lodz inhabitants. In order to do that the typology including indicated aspects of spatial identification was created. Obtained results present that within investigated individuals category including the process of identification with the city in individual measure and treating the neighbour community as the reference group dominates. That is why it is necessary to notice the lack of the coherence between individual and collective measure of spatial identification of Lodz inhabitants.
Contributors
References
 • Bauman Z., 1997, "Glokalizacja, czyli komu globalizacja komu lokalizacja?", Studia Socjologiczne, nr 3.
 • Bertrand A.L., Wierzbicki Z.T., 1970, Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Stan i tendencje rozwojowe, Warszawa: Biblioteka Narodowa im. Ossolińskich.
 • Bryden J.M., 1994, "Towards Sustainable Rural Communities: from Theory to Action" (w.) J.M. Bryden (red.), Towards Sustainable Rural Communities, Guelph: University School of Rural Planning and Development.
 • CBOS, 2002, O tożsamości Polaków, Komunikat z badań.
 • Jałowiecki B., 1989, Rozwój lokalny, Warszawa: UW
 • Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Kempny M., 1998, "Globalizacja", hasło z Encyklopedii socjologicznej, t. l, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Ossowski S., 1983, O osobliwości nauk społecznych, Warszawa: PWN.
 • Skeris P., 1979, Teoria grup odniesienia (Studium mechanizmów interakcji międzyludzkich), Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Starosta P., 1995, Poza metropolią, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Starosta P., 1998, (red.), Zbiory uczestnictwa lokalnego a struktura społeczna w zbiorowościach terytorialnych. Raport z badań, grant l HO l F 01609, maszynopis IS UŁ.
 • Starosta P., 2000, "Globalizacja i nowy komunitaryzm", Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
 • Strassoldo R., 1992, "Globalism and Localism: Theoretical Reflections and some Evidence" (w.) Z. Mlinar (red.), Globalization and Territorial Identities, England: Avebury.
 • Turowski J., 1974, "Uwarunkowania identyfikacji mieszkańców z osiedlem - na podstawie badań", (w.) S. Nowakowski (red.), Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce, Warszawa: PWN.
 • Turowski J., 1995, "Więzi społeczne w grupie" (w.) P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane prof. W. Piotrowskiemu w 70 rocznicę urodzin, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Wellman B., Carrington P.J., Hall A., 1988, "Networks as Personal Community" (w.) B. Wellman, S.D. Berkovitz (red.), Social Structures. A Network Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wódz K., 1998, "Workers' Communities of Upper Silesia in the Face of Restructuring Process" (w.) K. Wódz (red.), Social Aspects of Reconstruction of Old Industrial Regions in Europe, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3327e0b6-f665-4445-809e-fbe482167094
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.