PL EN


2013 | 1(12) | 49-66
Article title

Status prawny wybranych rodzajów biomasy rolniczej – kilka uwag w świetle nowego prawodawstwa

Content
Title variants
EN
Legal status of selected types of agricultural biomass – some remarks in light of the new legislation
IT
Lo status giuridico dei tipi di biomasse agricole scelti – alcune osservazioni alla luce della nouva legislazione
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to clarify certain issues related to the legal status of individual types of agricultural biomass. The analysis of the subject in question allows to conclude that exclusion of safe agricultural biomass from the rigid regime that governs waste management simplifies the procedures regarding handling substances suitable for bioenergy production. A certain drawback of the current regulation is the lack of an unambiguously definition of the type of installations in which so exempted agricultural biomass may be used. Although the new law on waste management clarifies certain issues connected with the methods of agricultural biomass recovery, there remain concerns that postfermentation pulp has been given a 'waste' status. Instead of determining the ways in which the pulp may be processed to be subsequently utilized as a fertiliser, the Polish legislator chose to regulate this issue by placing it under regulations adopted for waste management. This means that an agricultural biogas producer may not, in principle, release postfermentation pulp to entities which are not holders of waste recovery licenses.
IT
Lo scopo delle considerazioni è quello di chiarire alcune questioni legate alla determinazione dello status giuridico dei vari tipi di biomasse agricole. L’analisi svolta permette di far notare che l’esclusione di biomassa agricola, le cui risorse sono considerate sicure, dal rigido regime di gestione dei rifiuti, costituisce una semplificazione delle procedure di gestione di sostanze adatte alla produzione di bioenergia. Una certa manchevolezza è costituita dall’ambiguità nel determinare i tipi di impianti nei quali può essere utilizzata la biomassa agricola beneficiante della suddetta esclusione. Grazie alla nuova legge sui rifiuti sono state chiarite anche alcune questioni legate ai metodi di recupero della biomassa agricola. Numerosi dubbi vengono tuttavia sollevati dall’assegnazione dello status di rifiuto alla polpa post-fermentazione. Invece di stabilire le regole di trattamento della polpa post-fermentazione al fine di “recuperarla” per il suo utilizzo come fertilizzante, il legislatore polacco si è limitato alla regolazione di queste questioni ricorrendo alle norme dell’ambito della gestione dei rifiuti. Ciò significa che il produttore di biogas agricolo, secondo la regola, non può passare la polpa post-fermentazione ai soggetti non autorizzati al recupero dei rifiuti.
Keywords
Year
Issue
Pages
49-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Czekała W. et al., (2012), Analiza możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni, „Technika Rolnicza”, Ogrodnicza, Leśna, nr 4.
 • Welke D., (2009), Pojęcia prawne „odpady” oraz „produkty uboczne” w świetle przepisów prawa WE oraz orzecznictwa ETS, „Prawo i Środowisko”, Warszawa, nr 2.
 • Charążka A. J., (2008), Bariery prawne wpływające na budowę i funkcjonowanie biogazowni rolniczej, Klaster 3x20”, Warszawa, wyd. internetowe.
 • Bogdanowicz P., (2012), Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warszawa, C. H. Beck.
 • Cieśliński A., (2008), Wspólnotowe prawo gospodarcze, T. 1, Warszawa, C.H. Beck.
 • Czapliński W., Szwarc M., (2006), Swoboda przepływu towarów, „Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki”, red. Barcz J., Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Czekała W. et al., (2012), Analiza możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni, „Technika Rolnicza, Ogrodnicza”, Leśna, nr 4.
 • Łucka A., Kołodziej A. U., (2011), Rolnicze wykorzystanie masy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczej, „Wykorzystanie biomasy w energetyce, aspekty ekonomiczne i ekologiczne”, red. Jasiulewicz M, Koszalin, Politechnika Koszalińska.
 • Curkowski A., et al., (2009), Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie, Warszawa, Mazowiecka Agencja Energetyczna.
 • Curkowski A., et al. (2011), Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Warszawa.
 • Popczyk J., (2011), Energetyka rozproszona: od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej, Warszawa, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-332b2a24-1488-4b0b-9e18-9eb40dd01304
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.