PL EN


2015 | 20 | 55-68
Article title

Dwujęzyczność kognitywna

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Cognitive bilingualism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper makes a clear distinction between cognitive bilingualism and knowledge of two languages. The first term is embedded in the context of education, it can be measured and its development can be followed; the second is understood as mastering, but only partially, of one or both languages. Moreover, the article identifies subjective and objective factors that influence the perception of bilingualism and biculturalism, and emphasizes the ambiguity of the term first language, together with the essence of heritage language. My considerations refer to Polish diaspora, and to situations where one of the languages is Polish and the other (the second/foreign one) is another European language.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Bernstein B., 1980, Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji. Uwagi dotyczące podatności na oddziaływania szkoły, [w:] G.W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), Badania nad rozwojem języka dziecka, Warszawa.
 • Boutet J., 1997, Langage et societé, Paris.
 • Dubisz S., 1997, Język polski poza granicami kraju – wstępne informacje i definicje, [w:] idem (red.), Język polski poza granicami kraju, Opole, s. 13–46. ESOKJ: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.
 • Grosjean F., 1982, Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism, Cambridge.
 • Hoffman E., 1995, Zagubione w przekładzie, Londyn. IEL: International Encyclopedia of Linguistics, red. W. Bright, New York 1992.
 • Krashen S., Terrell T., 1983, The Natural Approach. Language Acquisition in the Classroom, Oxford.
 • Laskowski R., 2009, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu, Kraków.
 • Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.
 • Lipińska E., 2006, Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego/drugiego, [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 19–28.
 • Lipińska E., 2009, Sprawdzian stopnia opanowania języka drugiego i poziomu znajomości języka ojczystego u dzieci na emigracji, „Języki Obce w Szkole” nr 5, s. 74–86.
 • Lipińska E., 2012, „Język polski” – przegląd terminologii stosowanej w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] E. Lipińska, A. Seretny, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej, Kraków, s. 19–31.
 • Lipińska E., 2013, Polskość w Australii – o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, Kraków.
 • Lipińska E., 2014, Dwujęzyczność pokolenia polonijnego – jak ją zdobyć i zachować, „Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego” nr 2, s. 5–18.
 • Lipińska E., Seretny A., 2009, O polszczyźnie literackiej na obczyźnie, „Postscriptum Polonistyczne” nr 2(4), s. 145– 65.
 • Lipińska E., Seretny A., 2011, Doświadczenia nauczania w skupiskach polonijnych. Raport przygotowany na III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, on-line: www.swp.krakow.pl/panel/spaw2/uploads/files/seretny.pdf (dostęp: ii 2015).
 • Lipińska E., Seretny A., 2012, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej, Kraków.
 • Lipińska E., Seretny A., 2013, Nie swój, lecz i nie obcy. Język odziedziczony w perspektywie glottodydaktycznej, [w:] Materiały z konferencji „Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL”, Kraków 23–24 ix 2013 r., on-line: www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Seretny_Lipinska.pdf (dostęp: II 2015).
 • Lipińska E., Seretny A., Turek P., w druku, Ta sama, lecz nie taka sama polszczyzna Polaków zza granicy, cudzoziemców i rodzimych użytkowników języka.
 • Mejía A.-M. de, 2002, Power, Prestige, and Bilingualism: International Perspectives on Elite Bilingual Education, on-line: www.searchworks.stanford.edu/view/4780297 (dostęp: ii 2015).
 • Miodunka W., 1990, Wstęp, [w:] idem (red.), Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa, s. 9–20.
 • Miodunka W., 1999, Język polski poza Polską, [w:] W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków, s. 306–323.
 • Miodunka W.T., 2003, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.
 • Miodunka W.T., 2014, Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań, „LingVaria” IX, nr 1, s. 199–226.
 • Peal E., Lambert W.E., 2007, Związek dwujęzyczności z inteligencją, [w:] I. Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk, s. 229–268.
 • Skutnabb-Kangas T., 1981, Bilingualism or not: The Education of Minorities, Multilingual Matters, London.
 • Warchoł-Schlottmann M., 1994, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków w Niemczech – studium socjolingwistyczne, Kraków, rozprawa doktorska, mps.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-332e3a1d-9514-4cf1-b5ad-abede10e916f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.