PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 193-209
Article title

Europejska integracja monetarna a przystąpienie Polski do strefy euro

Authors
Content
Title variants
EN
The European monetary integration and the accession of Poland to euro zone
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono etapy tworzenia jednowalutowego obszaru euro w Europie. Kraje tworzące strefę euro spełniły określone w Traktacie z Maastricht kryteria ekonomiczne. Posługiwanie się tą samą walutą wymaga również odpowiednich dostosowań prawnych oraz instytucjonalnych. Jednolity pieniądz oznacza prowadzenie wspólnej polityki monetarnej. W tym celu utworzono Europejski Bank Centralny odpowiedzialny za stabilizację wartości pieniądza na terenie strefy euro. Artykuł charakteryzuje efekty wynikające z utworzenia obszaru euro. Polska od wielu lat konsekwentnie realizuje proces dostosowania gospodarki pozwalający na wejście do mechanizmu ERM II i w perspektywie zastąpienie złotego przez euro.
EN
The article introduced same stages of creating one-currency area of euro in Europe. The countries included into the euro zone have fulfilled the conditions determined by the economic criteria of the Treaty of Maastricht. Using the same currency also requires suitable legal as well as institutional adjustments. Single currency means developing common monetary policy. Aiming at this, the European Central Bank has been created, which is responsible for the stability of the value of money in euro zone. The article characterizes effects resulting from creating the area of euro. For many years Poland has consistently been realizing the process of adaptation to ERM II and in the future exchanging zloty into euro.
Year
Issue
Pages
193-209
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi
References
 • Bernhard T. 2006. Postępy nowych członków Unii Europejskiej w realizowaniu kryteriów konwergencji gospodarczej. "Bank i Kredyt" nr 8.
 • Bilski J. 2006. Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1617-3.
 • Biuletyn [2008] Miesięczny 10. rocznica EBC. Europejski Bank Centralny.
 • Ciszak T., Górska A., Jakubiec S., Siemaszko M. 2008. Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą dolara na euro. "Materiały i Studia" nr 224.
 • Dębski W. 2005. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14427-0.
 • Jurek M. 2007. Dostosowanie polskiego systemu kursowego do zasad mechanizmu kursowego ERMII. "Bank i Kredyt" nr 5.
 • Kaźmierczak A. 2008. Polityka pieniężna w gospodarce otwartej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15496-7.
 • Koronowski A. 2002. Kształtowanie polskiej polityki kursowej na drodze do UGW. "Bank i Kredyt" nr 9.
 • Latoszek E. 2008. Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej. "Bank i Kredyt" nr 3.
 • Lutowski K. 2003. O sposobie integracji Polski z obszarem euro. Niektóre dyskusyjne punkty Strategii polityki pieniężnej po 2003 roku. "Bank i Kredyt" nr 7.
 • Musielak-Linkowska M. 2008. Strategie polityki pieniężnej. W: W. Przybylska-Kapuścińska (red.). Współczesna polityka pieniężna. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-945-0.
 • Niewiadowski A. 2009. Euro opanowało Słowację, "Rzeczpospolita" z dnia 2 stycznia.
 • Okuniewski M. 2006. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW). W: E. Pietrzak, M. Malkiewicz. Finanse, bankowość i rynki finansowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 83-7326-392-6.
 • Oręziak L. 2000. Aktualne i przyszłe kierunki rozwoju obszaru euro. "Bank i Kredyt" nr 12.
 • Oręziak L. 2004. Euro nowy pieniądz. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13942-0.
 • Oręziak L. 2005. Dolar i euro jako waluty międzynarodowe. "Bank i Kredyt" nr 3.
 • Raport [2004] na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. Warszawa: NBP.
 • Raport [2007] o konwergencji. Europejski Bank Centralny.
 • Raport [2008] o konwergencji. Europejski Bank Centralny.
 • Raport [2009] na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Warszawa: NBP.
 • Sarnowski J. 2008. Polityka pieniężna w Unii Europejskiej. W: A. Dmowski, J. Sarnowski, D. Prokopowicz (red.). Finanse i bankowość. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-953-5.
 • Sokołowska A. 2005. Przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej a wzrost gospodarczy. "Bank i Kredyt" nr 4.
 • Sprawozdanie [2001] z wykonania założeń polityki pieniężnej w roku 2000. 2001. Warszawa: Rada Polityki Pieniężnej NBP.
 • Sprawozdanie [2008] z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2007. Warszawa: Rada Polityki Pieniężnej NBP.
 • Średniookresowa [1998] strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003. Warszawa: Rada Polityki Pieniężnej.
 • Wierzba R. 2006. Europejski Bank Centralny. "Bank i Kredyt" nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3331e2c6-e88a-4b9c-a647-15188e35d14d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.