PL EN


2016 | Volume 30, Issue 1 | 76-91
Article title

Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej

Authors
Content
Title variants
Taxation-related Determinants of Entrepreneurship in Economic Theory and Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorczość jest ważną determinantą wzrostu i rozwoju gospodarczego każdego kraju. Jej główne definicje akcentują określone cechy w postępowaniu człowieka bądź system działań nakierowany na budowę czegoś nowego (np. firmy) czy wykorzystanie nowatorskiego pomysłu. Przedsiębiorczość określana jest mianem czwartego czynnika produkcji, obok ziemi, pracy i kapitału. Uwarunkowana jest rozwiązaniami ekonomicznymi, politycznymi oraz społecznymi, które mogą jej sprzyjać, jak również tworzyć bariery dla jej rozwoju. Szczególne znaczenie dla przedsiębiorczości ma system podatkowy kraju, obejmujący podatki, zasady ich funkcjonowania oraz aparat skarbowy. Podatki bowiem ze względu na swoją konstrukcję wielokierunkowo oddziałują na przedsiębiorczość, jej rodzaj, lokalizację czy dyfuzję. Jednakże wykorzystanie instrumentów podatkowych (spełniających kryteria pomocy publicznej) do wspierania przedsiębiorczości jest monitorowane i koordynowane zgodnie z przepisami traktatowymi. Celem artykułu jest próba weryfikacji hipotezy badawczej oraz odpowiedzi na następujące pytania badawcze: – Co to jest podatek i system podatkowy kraju? – Jaka jest treść ekonomiczna i społeczna podatków? – Jakie są kierunki oddziaływania podatków na szeroko rozumianą przedsiębiorczość? – Na czym polega optymalizacja podatkowa ? Odpowiedzi uzyskane na powyższe pytania badawcze pozwolą zdiagnozować znaczenie rozwiązań podatkowych w Polsce dla przedsiębiorczości oraz istniejących w tym zakresie barier i zagrożeń.
EN
Entrepreneurship is a significant determinant of economic growth and development of each country. The main definitions of entrepreneurship emphasise specific features either in human activity or in a system of actions aimed at the creation of something new (e.g. a company), or an innovative idea. Defined as the fourth factor of production (apart from land, labour and capital goods), entrepreneurship is determined by economic, political and social solutions, which might both foster it or become an obstacle for its development. What is of particular importance here is the taxation system of a given country, comprising, taxes themselves, principles of their calculation and payments and fiscal institutions. The taxes and their system have a multidirectional effect on entrepreneurship, its type, location or diffusion. The use of taxation instruments (meeting the criteria of state aid for supporting entrepreneurship), however, is monitored and coordinated in accordance with the regulations based on legal treaties. The purpose of this paper is to verify the research hypothesis and to find answers to the following research questions: – what is a tax and a national taxation system? – what is the economic and social contents of taxes? – what are the directions of taxation effect on entrepreneurship understood in broad terms? – what does fiscal optimization consist in? The answers provided for these research quarries will allow for diagnosing the significance of fiscal solutions for entrepreneurship in Poland and for its barriers and threats.
Contributors
author
References
 • Borodo, A. (2012). Samorząd terytorialny: system prawno-finansowy. Warszawa: LexisNexis.
 • Dolata, S. (2009). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Drucker, P. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Janowski, A. (1998). Słownik ekonomiczny. Kraków: Wydawnictwo Instytutu GSMiE.
 • Kowalska, K. (2006). Rozwój przedsiębiorczości w regionie. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Laffer, A. (2004) (2012, 13 grudnia). Laffer Curve: Past, Present, and Future. Pozyskano z http:// www.heritage.org/research/reports/2004/06/the-laffer-curve-past-present-and-future
 • Lepoutre, J. (2011). Social and Commercial Entrepreneurship: Exploring Individual and Organizational Characteristics. EIM Research Report.
 • Majchrzycka-Guzowska, A. (2011). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: LexisNexis.
 • Nykiel, W. (2002). Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Ofiarski, Z. (2013). Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialno-prawne i proceduralne. Warszawa: LexisNexis.
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ramos, J. (2014). Crowdfunding and the role of managers in ensuring the sustainability of crowdfunding platforms. Luksemburg: Publication Office of the EU.
 • Rosiński, R. (2010). Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 851).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. nr 80 poz. 350; tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60, art. 199a).
 • Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa, legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3336a2ab-ac69-4e5a-bffd-558f4fc87e9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.