PL EN


2018 | 2(104) |
Article title

Cel użytkowania wieczystego w decyzjach uwłaszczeniowych a realizacja procesu inwestycyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
The aim of perpetual usufruct in enfranchisement decisions in regard to the realisation of an investment process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie opisuje genezę powstania prawa użytkowania wieczystego, oraz jego celowy charakter. Przedstawiono aktualne problemy prawno – inwestycyjne związane z określeniem celu użytkowania wieczystego w decyzjach uwłaszczeniowych przy badaniu zgodności z realizowanymi przez użytkowników wieczystych zamierzeniami we współczesnych realiach. W artykule tym wskazano w jakim trybie może nastąpić zmiana treści prawa użytkowania wieczystego. Opisano roszczenia właściciela nieruchomości w przypadku stwierdzenia oczywistej sprzeczności korzystania przez użytkownika wieczystego z przeznaczeniem określonym w umowie. Przedstawiono trudności związane z rozwiązaniem prawa użytkowania wieczystego.
EN
The paper describes the origin, the purpose and the character of the law of perpetual usufruct. It presents current legal and investment problems pertaining to defining the purpose of perpetual usufruct in enfranchisement decisions when studying compliance with investment plans realized by perpetual leaseholders in present realities. The article indicates the procedure according to which the wording of the law of perpetual usufruct may be amended. It describes claim of the land owner in case of manifest contradiction between the perpetual leaseholder’s usage of property and the purposes specified in the contract. The paper also talks about difficulties relating to the dissolution of the law of perpetual usufruct.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
 • Dziubińska, J. (2009). Dochody z gospodarowania majątkiem w budżecie gminy. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17(3), 47-57.
 • Głuszak, M. (2008). Użytkowanie wieczyste w kontekście rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich. Świat Nieruchomości, 66, 29-30.
 • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1228811/katalog/12373413#12373413.
 • Ignatowicz, J., Stefaniuk, K. (2012). Prawo rzeczowe. Warszawa: LexisNexis.
 • Kośnik, N., & Nowak, M. J. (2012). Użytkowanie wieczyste jako instrument gospodarki nieruchomościami w wybranych gminach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Świat Nieruchomości, 79(1), 14-19.
 • Norkowska, E. (2014). Przyszłość prawa użytkowania wieczystego w Polsce. Monografia Analiza Rynku i Zarządzanie Nieruchomościami: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości.
 • Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz.741).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach (Dz.U. z 1969 r., nr 22 poz. 159 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomościami (Dz.U. 1990, nr 79, poz. 464 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.).
 • Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r. (sygn. akt III CSK 249/15).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2003 r. (Sygn. akt.III CKN 1409/00).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33447ce9-a165-426c-835f-38005f047920
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.