PL EN


2009 | LXXIX (79) | 139-161
Article title

Rozstrzygnięcia sądowe w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. i art. 24 § 5 k.k.s. do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) innej osoby.

Content
Title variants
EN
The judicial decisions in the object of the public prosecutor’s conclusion about obligation of the subject from article 52 of the Polish Penal Code and article 24, paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code to return of the property advantage achieved with crime (the treasury crime) of different person
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
To begin with, I raise the question, that on the sixth of June 1997, the legislator firstly in article 52 introduced to the Polish Penal Code the institution of obligation to repay the property advantage by a physical person, a juristic one or an organizational unit without a legal status, for the benefit of the State Treasury. The aforementioned advantage was achieved by the person in the crime, committed by the delinquent, who acted in behalf of this person name or interest. The similar regulation is contained in the Polish Treasury Penal Code from 1999, where article 24, paragraph 5 provides that independently from putting on auxiliary responsibility, the court will oblige the subject, which achieved property advantage, to return it in the full or in part for the benefit of the State Treasury or the territorial self-government unit; it does not relate to the property advantage subjected to return in full or in part for the benefit of the different subject. In order to usage of the aforementioned jurisprudential constructions from article 52 of the Polish Penal Code and article 24, paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code in action penal proceeding (penal treasury proceeding), the public prosecutor should attach an application in accordance with article 333, paragraph 4 of the Penal Proceeding Code (article 155 paragraph 5 of the Treasury Penal Code) to indictment. In object of this application the court gives decision of the defined content, conditioned by the proceeding’s situation. The article under the title “The judicial decisions in the object of the public prosecutor’s conclusion about obligation of the subject from article 52 of the Polish Penal Code and article 24, paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code to return of the property advantage achieved with crime (the treasury crime) of different person” presents the matter in detail. This article describes in the first order possible judgments of the court of first instance in the matter. Next, this article refers to the decision of the court of second instance in this range. It is unquestionable, that the judgments of first instance court in the matter of the public prosecutor’s conclusion from article 333, paragraph 4 of the Penal Proceeding Code (article 155 paragraph 5 of the Treasury Penal Code) can be subjected to the review by means of appeal and in this case it is liable (amenable) to be inspected by the higher instance in the court of the second instance. The results of this inspection can be different with regard to that who takes revocation centre (lodges an appeal) and what pleadings and appellate conclusions he notified. Their discussion occurred in this article from here. In judicial practice we cannot exclude that, despite validation, the judgment of court including decision about obligation of the subject from article 52 of the Polish Penal Code and the article 24 paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code to return of the property advantage in full or in part for the benefit of the State Treasury (or territorial self-government in Polish Penal Code), will be inconsistent with law. This inconsistency will be detected in legal proceeding initiated as the result of extraordinary remedies at law. Therefore this article discusses also the kinds of judicial judgments which were given just as the result of extraordinary remedies of law. In the article it is necessary to be related to the results on the basis of the decisions referring to the subject who is obliged to return of the property advantage achieved in the crime (the treasury crime) by the delinquent.
Year
Volume
Pages
139-161
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Banaszczyk Z., w: Banaszczyk Z., Brzozowski A., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzykowski J., Popiołek W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Szachułowicz J., Zaradkiewicz K., Zawada K., Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911
 • Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gutowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska Cz., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, T. 1 , wyd. 7, Warszawa 2007.
 • Daszkiewicz W., Zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej wskutek przestępstwa popełnionego przez inną osobę. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, z. 16.
 • Grajewski J., Paprzycki L. K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1- 424 k.p.k., T. I, Zakamycze 2006.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym, Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008.
 • Grzegorczyk T., Sytuacja prawna podmiotu odpowiedzialnego za zwrot korzyści uzyskanej z przestępstwa innej osoby w procesie karnym. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, z. 1, Warszawa 1997.
 • Grzegorczyk T., Udział stron i innych uczestników procesu w posiedzeniach sądu w sprawach karnych, w: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007.
 • Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2007.
 • Kaczorkiewicz D., Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej w polskim postępowaniu karnym (art. 52 kodeksu karnego), Toruń 2005.
 • Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne, Warszawa 2008.
 • Nowikowski J., Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin 2001.
 • pod red. prof. Pietrzykowskiego J., wyd. 5, Warszawa 2008.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2005 roku (I CNP 27/05, LEX nr 346053).
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2004 roku, sygn. akt V CK 206/04, LEX nr 277883.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2005 roku (I CNP 15/05, LEX nr 187006).
 • Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, T. 2, Warszawa 1999.
 • Stefański R. A., Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa przez inną osobę, Prok. i Pr. 2000, nr 3.
 • Stefański R. A., Zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa skarbowego innej osoby w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2001, nr 1.
 • Teza 1 wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2007 roku, II CKS 523/06, LEX nr 253425.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1971 roku, VI KZP 26/69, OSNKW 1971, nr 3, poz. 33.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2006 roku, I ACa 327/05, LEX nr 298589.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2005 roku, III CKN 549/04, LEX nr 277845.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2005 roku, IV K 98/05, OSNKW 2006, nr 4, poz. 36.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2004 roku, III CK 485/03, Monitor Prawniczy 2004, nr 23, poz. 1063.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2005 roku, II CK 27/05, LEX nr 311315.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2002 roku, I CKN 581/99, OSNC 2002, nr 10, poz. 128.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2002 roku, III KKN 303/00, OSNProk. i Pr. 2003, nr 2, poz. 3.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 roku, Sygn. SK 18/2000, Dz. U. z 2001 nr 145, poz.1638.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33454178-6a72-44ba-87c6-13f6a5b09f1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.