PL EN


2014 | 1(84) | 83-98
Article title

Uniwersytet trzeciego wieku w edukacji całożyciowej

Content
Title variants
EN
The University of the third age in lifelong learning
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the issue of the third age in education on the basis of the universities of the third age in terms of theoretical-empirical basis. Highlighted is the role of universities of the third age in stimulating multidimensional active ageing, affecting significantly to improve their quality of life and perception of oneself.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu , jakubaszek@up.krakow.pl
References
 • Aleksander T., Przemiany modelu i funkcji nauczycieladorosłych (oświatowca) we współczesnej rzeczywistości polskiej, [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie. Wydaw. UW., Wrocław 2010
 • Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przekł. J. Konieczny. Wydaw. Znak, Kraków 2007
 • Borowska-Kalbarczyk K., Przetwarzanie informacji w procesie samodzielnego tworzenia wiedzy przez uczniów – wybrane aspekty, [w:] E. Musiał, I. Pulak (red. nauk.), Człowiek. Media. Edukacja. Wyd. KTiM UP, Kraków 2011
 • Fabiś A., Łacina-Łanowski A., Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku, [w:] A. Fabiś i in. (red.), Kreatywna starość. 15-lecie Oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydaw. PWSZ, Oświęcim 2013
 • Frąckowiak A., Półturzycki J., Tendencje rozwojowe edukacji dorosłych, [w:] A. Frąckowiak, J. Półturzycki (red. nauk.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. Wydaw. Żak, Warszawa 2010
 • Hill R.D., Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, przekł. M. Lipa. Laurum, Warszawa 2010
 • Kobylarek A., Uniwersytet trzeciego wieku jako kanał transferu wiedzy i informacji, [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie. Wydaw. UW, Wrocław 2010
 • Kuźmiar Z., Fronczyk A., Uniwersytety Trzeciego Wieku w edukacji społeczeństwa, [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie. Wydaw. UW, Wrocław 2010
 • Moroń D., Działalność osób starszych w trzecim sektorze jako sposób zaspokajania po-trzeb edukacyjnych w społeczeństwie wiedzy, [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie. Wydaw. UW, Wrocław 201
 • Ornacka K., Żuraw K.,Przestrzeń publiczna dla seniorów? Próba ewaluacji w odniesieniu do doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, [w:] J. Matejek, E. Zdebska (red. nauk.), Senior w rodzinie i instytucji społecznej. IRIS Studio, Kraków 2013
 • Pikuła N., Senior w przestrzeni społecznej. Wydaw. BORGIS Sp. z o.o., Warszawa 2013
 • Szarota Z., Społeczno-demograficzne aspekty starzenia się, [w:] R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość między diagnozą a działaniem. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013
 • Szarota Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia. Wydaw. Nauk. UP, Kraków 2010
 • Śliwerski B, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Wydaw. Impuls, Kraków 2012
 • Wawrzyniak J., Oblicza starości. Biografia jako źródło czynników adaptacyjnych. Wydaw. WSHE, Łódź 2009
 • Zych A. A., Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. „Śląsk” Sp. z o.o, Wydaw. Nauk., Katowice 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33457bdf-c2f5-48a8-bb93-515c1e043c10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.