PL EN


Journal
2015 | 4 | 406–412
Article title

Duży mięśniak gładkokomórkowy żołądka imitujący guz stromalny u 53-letniej pacjentki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Large gastric leiomyoma mimicking gastrointestinal stromal tumor in 53-year-old patient – a case report and review of literature
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowotwory mezenchymalne żołądka najczęściej wykrywane są przypadkowo, w trakcie diagnostyki endoskopowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Większość z nich przybiera formę małych, łagodnych zmian ogniskowych nieistotnych klinicznie. W przypadku osiągnięcia dużych rozmiarów, wymagają szczegółowej diagnostyki endoskopowej, obrazowej i histopatologicznej. Pomimo dominacji guzów stromalnych wśród nowotworów mezenchymalnych żołądka, w diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę również inne zmiany nowotworowe, między innymi mięśniaki gładkokomórkowe. Właściwe różnicowanie jest istotne, ze względu na odmienny schemat postępowania terapeutycznego i nadzoru. W pracy przedstawiono przypadek dużego mięśniaka gładkokomórkowego żołądka, imitującego guz stromalny, u 53-letniej pacjentki. Wskazano na kluczowe elementy algorytmu diagnostycznego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji zmiany, obrazu endoskopowego oraz radiologicznego, a także badania histopatologicznego i immunohistochemicznego. Analizę przypadku poparto syntetycznym przeglądem aktualnego piśmiennictwa.
EN
Gastric mesenchymal neoplasms are often detected accidentally during the endoscopic diagnostic of upper gastrointestinal tract. Most of them are clinically insignificant small, benign lesions. When they reach large sizes, detailed endoscopic, imaging and histopathological diagnostic is required. Despite the fact that stromal tumors predominate among gastric mesenchymal neoplasms, in differential diagnosis we should take into consideration also other neoplastic lesions, including leiomyoma. Appropriate differentiation is significant, because of different therapy and medical control. In the article we presented a case of large gastric leiomyoma mimicking gastrointestinal stromal tumor in 53-year-old patient. We indicated pivotal elements of diagnostic algorithm with particular emphasis on localization of lesion, endoscopic and radiological image and also histopathological and immunohistochemical examination. The analysis has been supported by synthetic review of the latest literature.
Journal
Year
Issue
4
Pages
406–412
Physical description
Contributors
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie
  • Zakład Patomorfologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie
  • Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33480a58-c13f-4be2-a96a-6332cf6b9733
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.