PL EN


Journal
2014 | 4 | 71-88
Article title

„Kobiety […] mają być poddane, jak to Prawo nakazuje” (1 Kor 14,34). Krytyka feministycznej lektury Ef 5,21-33

Content
Title variants
EN
“Women […] must be in submission, as the Law says” (1 Corinthians 14:34). Critique of feminist reading of Ephesians 5:21-33
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the presented text is to question the feminist re-interpretation of Ef 5,21-33, the so-called Christian Haustafeln („household codes”). It is one of the texts by St Paul, on the basis of which the Apostle is being accused of misogynism. In particular parts of the article, we have tried to rebut these accusations, and at the same time highlight pro-female aspects of his activity. The Apostle was presented as a modern leader of his times who fights with the low status of the women, and even appoints women as his collaborators during his missionary journeys. The aims were reached on the basis of examining the structure of the fragment and analysing the meaning of two Greek words: avgapa,w and u`pota,ssw. Furthermore, the pericope was interpreted in its social and cultural context of late-Hellenic and early-Roman era, depicted by epigraphic, papyrologic and literary examples of strong women emancipation, reflected in greater freedom in the eyes of the law, getting married for love and weakening the patriarchal family model.
Intencją prezentowanego tekstu jest polemika z feministyczną re-lekturą Ef 5,21-33, tzw. chrześcijańskim Haustafeln („tablicami domowymi”). Jest to jeden z tych Pawłowych tekstów, na podstawie których oskarża się apostoła o mizoginizm. W poszczególnych częściach artykułu podjęta została próba odparcia tych oskarżeń, a w związku z tym zaakcentowania prokobiecych aspektów jego działalności. Apostoł został ukazany jako nowoczesny jak na owe czasy lider, który walczy z niskim statusem kobiet, a nawet powołuje je na swoich współpracowników podczas podróży misyjnych. Cele zostały osiągnięte na podstawie badania struktury fragmentu oraz znaczenia dwóch greckich czasowników: αγαπαω i υποτασσω. Co więcej, perykopa odczytana została w jej społecznym i kulturowym kontekście, czasów późno-hellenistycznych i wczesnej epoki rzymskiej, który malują przed nami epigraficzne, papirologiczne i literackie przykłady silnej emancypacji kobiet, wyrażającej się w większej wolności w oczach prawa, małżeństwach z miłości oraz osłabieniu patriarchalnego modelu rodziny.
Journal
Year
Issue
4
Pages
71-88
Physical description
Contributors
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
References
 • Adamiak E., Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathriny Halkes, SiRIE KUL 6, Lublin 1997.
 • Adamiak E., Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele, Warszawa 1999.
 • Barth M., Ephesians 4–6, Anchor Bible, Garden City – New York 1974.
 • Borek W., Rady dla ojców w tzw. tablicach domowych (Kol 3,21 i Ef 6,4), „Verbum Vitae” 2011, 20, 139–169.
 • Ból A., Charakter relacji pomiędzy małżeństwem a przymierzem Chrystusa z Kościołem na podstawie Ef 5,21-33, w: T.M. Dąbek (red.), Utwierdzaj twoich braci, Kraków 2003, 159–181.
 • Brown D.W., Revolutionary Subordination. A Bible Study of the Haustafeln, „Brethren Life and Thought” 1975, 20, 159–164.
 • Campbell-Reed E.R., Should Wives „Submit Graciously”? A Feminist Approach to Interpreting Ephesians 5:21-33, „Review and Expositor” 2001, 98, 263–276.
 • Chrząstowska M., Powołanie i zaangażowanie. Prawa człowieka – feminizm – chrześcijaństwo, SiM 80, Poznań 2005.
 • Dudrey R., „Submit Yourself to One Another”: A Socio-Historical Look at the Household Code of Ephesians 5:15–6:9, „Restoration Quarterly” 1999, 41, 27–44.
 • Eckmann A., Starożytna rodzina grecka i rzymska, „Vox Patrum” 1985, 8–9, 29–50.
 • Gajowska A., Hasło: Feminizm, Poznań 2008.
 • Grudem W., Does κεφαλη („Head”) Mean „Source” or „Authority Over” in Greek Literature? A Survey of 2,336 Examples, „Trinity Journal” 1985, 6, 38–59.
 • Hoehner H.W., Ephesians. An Exegetical Commentary, Grand Rapids 2002.
 • Johnson E.E., Ephesians, w: C.A. Newsom, S.H. Ringe, J.E. Lapsley (red.), Women’s Bible Commentary, Louisville 2012, 576–580.
 • Kałabun A., Turia rzymskim symbolem miłości i wierności małżeńskiej, „Vox Patrum” 1985, 8–9, 75–80.
 • Kudasiewicz J., „Mężowie, miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół” (Ef 5,25-33), „Vox Patrum” 1985, 8–9, 81–88.
 • Matlary J.H., Nowy feminizm, tł. M. Ratajczak, Poznań 2000.
 • Miller J.D., Translating Paul’s Words about Women, „Stone-Campbell Journal” 2009, 12, 61–71.
 • Misiewicz J., Feministyczna interpretacja Pisma św. jako przyczynek do kontekstualnego podejścia do Biblii, „Perspectiva” 2011, 18, 131–140.
 • Mollenkott V.R., Emancipative Elements in Ephesians 5:21-33: Why Feminist Scholarship Has (Often) Left Them Unmentioned, And Why They Should Be Emphasized?, w: A.J. Levine (red.), Feminist Companion to Paul: Deutero-Pauline Writings, New York – London 2003, 3758.
 • Rossé G., Lettera ai Colossesi, Lettera agli Efesini, Roma 2001.
 • Ruether R.R., Feminism and the Future of Religious Studies, „Frontiers: Journal of Women Studies” 1981, 6, 10–12.
 • Setyawan Y.B., „Be Subject to Your Husband as You Are to the Christ” in Ephesians 5:21-33 – Illuminated by An Indonesian (Javanese), „Asia Journal of Theology” 2007, 21, 50–68.
 • Stichele C.V., Penner T., Paul and the Rhetoric of Gender, w: C.V. Stichele, T. Penner (red.), Her Master’s Tools? Feminist and Postcolonial Engagements of Historical-Critical Discourse, Atlanta 2005, 287–310.
 • Stolarska M., Sprzeciw – historia. Wymiar krytyczny historii kobiet, Bydgoszcz 2011.
 • Theriault J.Y., La femme chrétienne dans les textes pauliniens, „Science et Esprit” 1985, 37, 297–317.
 • Tanzer S.J., Ephesians, w: E. Schüssler Fiorenza (red.), Searching the Scriptures: A Feminist Commentary, London 1995, 325–348.
 • de Vos K., The Place of Women: A Look at the Biblical Evidence, „The Reformed Journal” 1972, 22, 7–12.
 • Wypustek A., Życie rodzinne starożytnych Greków, Wrocław – Warszawa – Kraków 2007.
 • Żywica Z., Relacje małżeńskie mężczyzny i niewiasty w świetle tajemnicy Chrystusa i Kościoła (Ef 5,21-33), „Studia Pastoralne” 2009, 5, 260–268.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3349f6cf-174b-4114-a969-72142b420e88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.