PL EN


2015 | 2(15) |
Article title

Rola pielęgniarki w opiece długoterminowej

Content
Title variants
EN
The role of nurses in long-term care
Languages of publication
Abstracts
PL
Zapotrzebowanie na świadczenia opieki długoterminowej jest uwarunkowane kilkoma czynnikami, wśród których należy wymienić zmiany w sytuacji demograficznej, wy - dłużenie się przeciętnego czasu trwania życia, spadek umieralności w każdej grupie wiekowej związany z intensywnym rozwojem i osiągnięciami medycyny. Sytuacja zdrowotna społeczeństwa, zmiany w strukturze i funkcjonowaniu rodzin oraz ich sytuacji ekonomicznej również wpływają na zainteresowanie różnymi formami opieki długo - terminowej. Zasadniczy wpływ na rozwój opieki długoterminowej mają także zmiany w systemie ochrony zdrowia, proponowane standardy i procedury opieki medycznej. Realizacja świadczeń pielęgniarskich przez pielęgniarkę ( pielęgniarza) – specjalistę opieki długoterminowej jest procesem złożonym, kompleksowym, obejmującym pro - blemy zdrowotne, uwarunkowania społeczno-kulturowe i edukacyjne chorego i jego rodziny. Zasadnicza trudność polega na umiejętności zapewnienia świadczeń pielę - gniarskich w środowisku zamieszkania pacjenta, głównie w domu prywatnym lub w placówce opiekuńczej. Proponowana pomoc i kompetencje zawodowe i opiekuńcze pielęgniarki ( pielęgniarza) umożliwiają kontynuację leczenia, terapii, rehabilitacji pacjentów starszych, przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnością fizyczną i inte - lektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Możliwe jest także przygotowanie chorego i jego najbliższych do zmian, do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie ich umiejętności do radzenia sobie z chorobą i ( lub) niepełnosprawnością. Obecny system opieki długoterminowej nie zawsze jest spójny w taki sposób, aby zapewnić ciągłość opieki, i nie zawsze odpowiada potrzebom pacjentów i ich opiekunów
EN
The demand for long-term services is conditioned by several factors, which include changes in the demographic situation, an increasing average lifespan, a decreasing death rate in all age groups associated with a rapid development and the latest achievements in the field of medicine. The health condition of the society, changes in the structure of the family, its functioning and economic situation also contribute to an increasing interest in various forms of long-term care. Changes in the healthcare system, proposed standards and procedures of medical care also enhance the development of long-term care. The provision of nursing services by nurses specialising in long-term care consti - tutes a complex, comprehensive process which encompasses patients’ health problems, their socio-cultural conditions and their educational background as well as that of their families. The fundamental difficulty lies in the ability to provide nursing services in patients’ own places of residence, mainly in private homes or care facilities. The sug - gested assistance as well as the nurses’ professional and care competences allow for the continuation of treatment, therapy as well as rehabilitation of elderly and chronically sick people with physical and intellectual disability or mental disorders. It is also pos - sible to prepare sick patients and their relatives for changes, self-care and self-tending as well as developing their managing skills of their illness and/or disability.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-335ba75c-54ec-402d-a35d-ddb85d0ee7e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.