PL EN


2016 | 12 | 66-76
Article title

Profesjonalizacja usług doradczych wspierających kreatywność i innowacje w organizacji

Title variants
EN
The Professionalization of Advisory Services Supporting Creativity and Innovation in an Organisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Specyfika, zakres i złożoność usług doradczych powinna być każdorazowo dopasowana do skali działalności organizacji, dla której są świadczone. Usługi doradcze znajdują zainteresowanie wszędzie tam, gdzie dostrzega się wpływ rzetelnej wiedzy i doświadczenia na powodzenie firmy lub tam, gdzie dostrzega się problemy, które trudno rozwiązać pracownikom firmy (tak z powodu braku czasu, jak i braku kompetencji). Coraz bardziej zaawansowana technika oraz powszechny rozwój nauki (w tym metod zarządzania, marketingu czy podejścia do kierowania pracownikami w organizacji) są istotnymi czynnikami przemawiającymi za potrzebą skorzystania z zewnętrznych usług doradczych. Doradca biznesowy wspomagający definiowanie strategicznych kierunków rozwoju i wykorzystania, np. nowych technologii w zarządzaniu firmą, powinien dysponować warsztatem pozwalającym na wpieranie kreatywności pracowników i rozwijanie innowacyjności organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The specificity of the scope and complexity of consulting services should always be tailored to the scale of the organization for which they are provided. Consulting are interested wherever recognizes the impact sound knowledge and experience to the success of the company or where it sees problems that are difficult to solve the company's employees (because of the lack of time and lack of competence). Increasingly sophisticated technology and general science (including management methods, marketing or approach to management employees in the organization) are important factors that appeal for the need to use external consulting services. Business advisor supports defining strategic directions of development and use, eg. New technologies in the management of the company should have a workshop allowing for supporting creativity of staff and development of innovative organizations.(original abstract)
Year
Issue
12
Pages
66-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie / Wydział Zarządzania
References
 • Adamik A. (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Barsh J.C., Capozzi M.M. and Davidson J. (2008), Leadership and innovation, "The McKinsey Quarterly".
 • Bednarz J., Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdań- skiego" 2011, nr 30.
 • Czerska M., Szpitter A. (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Harris Interactive, Fortune 1000 Executives' perspectives on enterprise; innovation survey results 10/14/2010, Harris Poll, New York 2010.
 • Dierickx I., Cool K., Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, "Management Science" 1989, vol. 35, nr 12
 • Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Usługi doradcze dla MŚP - problemy i uwarunkowania, [w:] Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium, red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Wyd. UEK w Krakowie, Kraków 2010.
 • Kaleta A., Kreatywność przedsiębiorcy jako czynnik sukcesu małych przedsiębiorstw [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, t. I, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010.
 • Kelner Ch.H., Tregoe B.B., The New Rational Manager. An Updated Edition for a New World, Princeton Research Press, Princeton-New Jersey 1997.
 • Korniejenko K., Lichwa K., Wykorzystanie usług doradczych jako czynnik rozwoju zarządzania organizacjami, "Problemy Zarządzania - Doradztwo Organizacyjne" 2013, vol. 11, nr 3 (43).
 • Lowe R., Marriott S., Enterprise: Entrepreneurship and Innovation, Elsevier, Burlington 2007.
 • Morris M.H., Kuratko D.F., Covin J.G., Corporate entrepreneurship and innovation, South-Western Cencage Learning, Mason 2011.
 • Snyder N.T., D.L. Duarte, Strategic innovation: embedding innovation as a core competency in your organization, John Wiley & Sons, San Francisco 2003.
 • Speth J., The Bridge at the Edge of the World; capitalism, the environment, and crossing from crisis to sustainability, Yale University Press, Nev Haven 2008.
 • Stalk G., Evans P., Shulman L.E., Competing on capabilities: the new rules of corporate strategy, "Harvard Business Review", marzec-kwiecień 1992, vol. 70, nr 1.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1177.
 • Waśkowski Z. (red.), Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej «Milenium»" 2009.
 • West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33650a4e-34a7-4aab-864a-9a17a3455f98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.