PL EN


2011 | 10 Legal and criminological aspects of terrosism. Local and global perspective | 157-170
Article title

Fighting terrorism in Polish criminal law – the influence of EU legislation

Title variants
PL
Zwalczanie terroryzmu w polskim prawie karnym – wpływ prawa unijnego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia aktualny stan polskich regulacji odnoszących się do terroryzmu. Samo pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego dopiero w 2004 r. w związku z koniecznością dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa wspólnotowego. W artykule wskazano, jakie sposoby reakcji na zachowania terrorystyczne istniały w prawie polskim przed tymi zmianami oraz jakie możliwości reakcji istnieją obecnie. Omówiono także problem zgodności polskiego prawa karnego z wymogami decyzji ramowej Rady z 12 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/ JHA) – autorka analizuje rozwiązania decyzji ramowej oraz przepisy kodeksu karnego, które miały ją implementować. W konkluzji wskazano, że antyterrorystyczne rozwiązania polskiego prawa karnego stanowią dość kompleksowy system instrumentów, które mogą być wykorzystane do zwalczania różnych przejawów tego zjawiska. Polskie prawo karne generalnie spełnia standardy unijne w zakresie zwalczania terroryzmu, co oznacza również, że w razie konieczności współpracy na arenie międzynarodowej, polski system wewnętrzny pozwoli na prawidłową reakcję w tej dziedzinie.
Contributors
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-336d7725-71b9-46ce-ad0c-c88bdaf85cd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.