PL EN


2017 | 11 | 2 | 23-27
Article title

Współpraca terapeutów z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Content
Title variants
EN
Cooperation between therapists and parents of children with special educational needs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym artykule zostanie przedstawione zagadnienie dotyczące współpracy terapeutów z rodzicami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zależy od wielu czynników, wykraczających poza ich własne cechy, predyspozycje czy motywacje. Ważne jest, aby uzyskały jak najwcześniej profesjonalną pomoc, która swoim działaniem obejmie nie tylko dziecko, ale całą rodzinę. Należy pamiętać, że rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w rewalidacji osoby z niepełnosprawnością. Dlatego tak ważne jest porozumienie między rodzicami a specjalistami.
EN
This article will discuss the issue of the cooperation between therapists and parents of children with special educational needs. The development of children with special educational needs depends on a number of factors that go beyond their own characteristics, capabilities or motivations. It is important to obtain professional help as early as possible, which involves not only the child but the whole family. It ought to be borne in mind that family plays a very important role in the revalidation of a person with a disability. This is why, an agreement between parents and specialists is so important.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
23-27
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
References
 • Bogdanowicz M. (1996), Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. Psychologia Wychowawcza, nr 1, s. 13-22.
 • Dykcik W. (2003), Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań s. 13-67.
 • Gajdzica Z. (2003), Specjalne potrzeby edukacyjne, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 869 – 871.
 • Izdebska I. (2000), Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 • Kargulowa A. (2005), Poradnictwo, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 690.
 • Kawula S. (1996), Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1 s. 6 -7.
 • Kielin J. (2003), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. GWP, Gdańsk.
 • Kobosko J. (1999), Stawanie się rodzicem dziecka głuchego to proces, W: J. Kobosko (red.), Moje dziecko nie słyszy. Stowarzyszenie Osób Niesłyszących i Słabosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”, Warszawa, s. 20, 19-22.
 • Kornas-Biela D. (2001), Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka. Doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów, W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 459-478.
 • Kornas-Biela D. (1988), Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośledzeniem umysłowym, W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 1988, s.66-68.
 • Kottler J.A. (2003), Skuteczny terapeuta. GWP, Gdańsk.
 • Pisula E. (2012), Rodzice dzieci z autyzmem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, W: Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne. Stres i zdrowie. PWN, Warszawa, s. 18-19.
 • Wołosiuk B. (2008), Poradnictwo psychopedagogiczne a oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych, W: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wydaw. ZAPOL, Szczecin, s.731-738.
 • Wołosiuk B. (2011), Pomoc rodzinie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, W: M. Białas (red.), Specjalne potrzeby niepełnoprawnych. Wydawnictwo Arson, Kraków, s. 51-61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3375c4cf-18a2-469e-8448-1646c5a9d6ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.