PL EN


Journal
2017 | 21 | 4(49) | 37-60
Article title

Zjawisko migracji Polaków. Następstwa i duszpasterska rola Kościoła

Authors
Content
Title variants
EN
Migrations of Poles over the Years. Their Positive and Negative Effects, and the Pastoral Role of the Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Migracje Polaków nie są zjawiskiem nowym. Już w XIX wieku Polacy podróżowali do USA i Kanady. W 1913 roku aż 40 proc. górników w Zagłębiu Ruhry stanowili Polacy. Migracje nie ustały po II wojnie światowej. Ich liczba wzrosła do 8 mln. Podobnie w latach od 1971 do 1989 Polacy szukali możliwości swojego rozwoju zagranicą. Migracje nie skończyły się także po roku 1989 i trwają do dziś. Statystyki wskazują, że obecnie najwięcej obywateli Polski wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii oraz Irlandii. Wyjazdy zagraniczne mają skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Do tych pierwszych zaliczamy poznanie języka obcego, nowej kultury i obyczajów, zapoznanie się z nowymi technikami produkcji, oprawę jakości i standardu ekonomicznego życia. Wśród skutków negatywnych podaje się: osłabienie więzi małżeńskich, a nawet rozpad małżeństwa, eurosieroctwo, osłabienie życia religijnego, większe prawdopodobieństwo chorób, pracę poniżej własnych kompetencji i aspiracji. O polskich emigrantach nie zapomina Kościół. Polskie Misje Katolickie działają na całym świecie. Mają one pomagać w rozwoju religijnym migranta, zapewniając mu opiekę duszpasterską. Obecnie duszpasterstwo polskojęzyczne regularnie prowadzi ponad 2 tys. duchownych. Podkreślają oni za Janem Pawłem II, który poprzez swoje spotkania z Polonią nakreślił program formacyjny dla emigrantów, że do istotnych elementów pracy nad sobą należą: zachowanie własnej tożsamości, integracja w nowym środowisku oraz budowanie zasad moralnych opartych na paradygmacie „bardziej być” niż „mieć”.
EN
Migrations of Poles are by no means a new phenomenon. As long ago as the 19th century, Poles travelled abroad, mostly to the USA and Canada. In 1913, for example, Poles constituted as much as 40% of all miners in the Ruhr area in Germany. The migrations of Poles did not stop after World War 2. On the contrary, the numbers of Polish immigrants suddenly increased, reaching 8 million. Similarly, between 1971 and 1989, Poles continued to look for new opportunities for their professional development in other countries. Migrations of Poles did not stop after 1989 either, and still continue today. Statistics show that the majority of Poles who move abroad today choose Great Britain, Germany, Holland and Ireland. Living and working abroad have both positive and negative effects. Learning a foreign language and culture, getting acquainted with the latest technologies as well as improving quality of life are just a few examples of the former. On the other hand, weakening of bonds within the marriage or even marriage breakdown, euro orphanhood, deterioration of religious/spiritual life, greater risks of falling ill, working below their aspirations and competences are the most common negative effects that Polish immigrants often face. The Church does not forget their Polish immigrants. There are hundreds of Polish Catholic Missions all over the world whose main aim is to help the immigrants’ spiritual development by providing pastoral care and support. There are over two thousand priests working abroad today. They are following the formation programme which John Paul 2nd clearly outlined after his numerous meetings with the Poles living abroad. Its most important elements are: preserving their own identity, their integration in the new, often alien, environment as well as creating strong moral principles, which are based on the paradigm “better to be than to have”.
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
37-60
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskie. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Warszawa 2012.
 • Becker Pestka D., Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, „Colloquium WNHiS” 1 (2012), s. 9–25.
 • Benedykt XVI, Migracje: pielgrzymka wiary i nadziei, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2013, Watykan, 12.10.2012, https://w2.vatican.va/content/benedict xvi/pl/messages/migration/documents/hf_ben xvi_mes_20121012_world migrants day.html (20.07.2017).
 • Benedykt XVI, Św. Paweł migrant i Apostoł Narodów, Orędzie na 97 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2011, Castel Gandolfo, 27.09.2010, https://w2.vatican.va/content/benedict xvi/pl/messages/migration/documents/hf_ben xvi_mes_20100927_world migrants day.html (20.07.2017).
 • Danielewicz W., Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych, w: Migracje, uchodźstwo, wielokulturowość, red. D. Lalak, Warszawa 2007, s. 152–166.
 • Polityczno prawne i społeczne aspekty współczesnych migracji, pod red. I. Oleksiewicz, W. Fehlera, Warszawa 2016.
 • Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015, Watykan, 3 września 2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/migration/documents/papa francesco_20140903_world migrants day 2015.html (27.11.2017).
 • Franciszek, Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 15.01.2017, http://episkopat.pl/oredzie na swiatowy dzien migranta i uchodzcy imigranci niepelnoletni bezbronni i pozbawieni glosu (20.07.2017).
 • Franciszek, Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014, Watykan 5.08.2013, https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/migration/documents/papa francesco_20130805_world migrants day.html (30.07.2017).
 • Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016, Watykan, 12.09.2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/migration/documents/papa francesco_20150912_world migrants day 2016.html (27.11.2017).
 • Franciszek, Papież do duchownych: Nie kierujcie się jedynie skutecznością, Rio de Janeiro, 27 lipca 2013 http://www.deon.pl/religia/serwis papieski/dokumenty/homilie papiez franciszek/art,20,papiez do duchownych nie kierujcie sie jedynie skutecznoscia.html (dostęp: 5.06.2017).
 • Franciszek, Przemówienie na audiencji ogólnej, 5.06.2013, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa francesco_20130605_udienza generale.html (27.11.2017).
 • Franciszek, Przemówienie z okazji odebrania nagrody Karola Wielkiego, Watykan 6.05.2016, http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2016/may/documents/papa francesco_20160506_premio carlo magno.html (27.11.2017).
 • Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015, Warszawa 5.09.2016, http://stat.gov.pl/obszary tematyczne/ludnosc/migracje zagraniczne ludnosci/informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z polski w latach 20042015,2,9.html (10.06.2017).
 • Gocko J., Aspekty etyczne wyjazdów zarobkowych, w: Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno moralna, red. K. Glombik, P. Morciniec, Opole 2005, s. 183–195.
 • Hułas M., Dylematy emigracji poakcesyjnej, „Cywilizacja” 32 (2010), s. 99–113.
 • Jan Paweł II, Być i czuć się Polakiem. Przemówienie do Polonii z całego świata, Rzym 1990, „Wspólnota Polska” 3 (2015), s. 3.
 • Jan Paweł II, Jesteście żywą częścią Polski. Spotkanie z Polonią w Wielkiej Brytanii, 30.05.1982, https://marszpolonia.com/2012/09/01/jan pawel ii jestescie zywa czescia polski/ (20.07.2017).
 • Jan Paweł II, Przemówienie do Polonii hiszpańskiej, Madryt, 2.11.1982, za: „Wspólnota Polska” 3 (2015), s. 13.
 • Jawna M., Emigracja zarobkowa a problem eurosieroctwa, „Ogrody Nauk i Sztuk” 3 (2013), s. 88–95.
 • Jerzak N., Rola i zadania Kościoła wobec emigrantów. Odpowiedzialność za obchodzenie się z emigrantami w Kościele, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno Historyczne” 12 (2013), nr 2 (23), s. 61–74.
 • Kaczmarczyk P., Kępińska E., Napierała J., Próba oceny „natężenia” migracji w regionach wysyłających przez pryzmat gospodarstw domowych, w: Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, red. W. P. Kaczmarczyk, Warszawa 2008, s. 113–131.
 • Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., Współczesne migracje Polaków, „Bezrobocie org.pl” 1 (2007) nr 1, s. 1–15.
 • Kawczyńska Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009.
 • Kawczyńska Butrym Z., Zdrowotne aspekty migracji, „Etos” 22 (2009) nr 3–4 (87–88), s. 262–274.
 • Kluz M., Człowiek w konfrontacji ze współczesną migracją zarobkową, „Studia Sandomierskie” 20 (2013) nr 2, s. 125–133.
 • Kozak S. Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Warszawa 2010.
 • Krotofl J., Rola religii w procesie przystosowania polskich migrantów do życia w Wielkiej Brytanii, w: Drogi i rozdroża, Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno socjologiczna, red. H. Grzymała Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Kraków 2010, s. 255–268.
 • Lachowicz W., Jezus Chrystus największym emigrantem i pielgrzymem, „Wspólnota Polska” 3 (2015), s. 44.
 • List Episkopatu Polski o duszpasterstwie emigracji, Warszawa 18–19.10.2006. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/duszp_emigracji_18102006.html (20.07.2017).
 • Młyński J., Szewczyk W., Migracje zarobkowe Polaków. Badania i refleksje, Tarnów 2010.
 • Mostwin D., Emigranci polscy w USA, Lublin 1991.
 • Mój M., Migracje zarobkowe i ich konsekwencje dla rodzin na przykładzie województwa opolskiego, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 3 (2015) nr 2, s. 175–190.
 • Niedźwiedzka D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków 2010.
 • Orczykowski A., Kościół wobec polskiej emigracji dawnej i współczesnej, „Cywilizacja” 32 (2010), s. 195–204.
 • Orzeszyna J., Pozytywny i negatywny aspekt migracji zarobkowej, „Analecta Cracoviensia” 41 (2009), s. 261–280.
 • Pieronek T., Stolica Apostolska wobec migracji i migrantów, w: Migracje. Religie i Kościoły wobec migracji i migrantów, red. J. E. Zamojski, Warszawa 2009, s. 19–37.
 • Polak R., O emigracji uwagi krytyczne, „Cywilizacja” 32 (2010), s. 115–126.
 • Polska Misja Katolicka w Niemczech, https://www.pmk niemcy.eu/polskiemisje.html (20.07.2017).
 • Skorowski H., Niebezpieczeństwo marginalizacji emigrantów i uchodźców w kontekście integracji Europejskiej, „Cywilizacja” 32 (2010), s. 31–40.
 • Walczak B., Dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 • Więckiewicz B., Emigracja zarobkowa i jej konsekwencje w życiu rodzinnym, „Społeczeństwo i Rodzina” 4 (2008) nr 17, s. 101–108.
 • Wyżlic M., Communio małżeńskie w perspektywie migracji, „Roczniki Teologiczne” 54 (2007) z. 10, s. 153–168.
 • Wyżlic M., Migracja zarobkowa – zagrożeniem dla więzi małżeńskiej, „Cywilizacja” 32 (2010), s. 128–137.
 • Zwoliński A., Troska o naród na emigracji, „Cywilizacja” 32 (2010), s. 19–29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3377227d-b5ab-4fb6-bbee-e59e8de629a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.