PL EN


2012 | 2(31) | 28-40
Article title

The Nature of the Nigerian Society and Its Implication for Education Planning

Title variants
PL
Natura nigeryjskiego społeczeństwa i jej implikacje dla planowania oświaty
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper is focused on the nature of the Nigerian Society. It notes that all aspects of the education programmes are planned to accomplish basic societal needs. The needs are translated into educational objectives, purposes or aims. This is why if an educational programme is to be planned systematically and intelligently one must first be sure of the nature of the society, and the educational objectives aimed at. The nature of the Nigerian society was not initially taken into consideration in planning her formal education. The colonial government introduced her own type of education which Phelps Stokes Fund Commission in 1920, described as “foreign type of education, not suited to the needs of Nigeria, not based on the philosophy of the people, their curriculum, or on their culture, but on the British culture”. The foreign philosophy and the curriculum did not take into consideration the cultural diversity of the people, hence continuous rivalries and killings occur from one part of the country to the other from time to time. However, the Europeans who initiated formal education in Nigeria produced leaders who took over the services of the country, Nigeria. They produced men and women with ethical character, through dissemination of the ethical ideas of the West. Distinctive nature of the Nigerian society includes her ability to accept or reject change. This has been observed in her change from the British Philosophy and Policy on education to her own type based on the five National Objectives stated in this paper. The nation’s belief in democracy is strong as a means of attaining unity in her diversity.
PL
Punktem wyjścia artykułu jest zagadnienie natury społeczeństwa nigeryjskiego. Autorka za-uważa, że wszelkie aspekty programów oświatowych planowane są w ten sposób, aby wypełniać podstawowe potrzeby społeczne. Owe potrzeby zostają przełożone na cele oświatowe. Jeśli więc program oświatowy ma być projektowany w sposób systematyczny i inteligentny, trzeba wpierw mieć pewność co do natury społeczeństwa i celów oświatowych nań ukierunkowanych. Natury społeczeństwa nigeryjskiego nie brano pierwotnie pod uwagę w trakcie planowania formalnej oświaty. Rząd kolonialny wprowadził własny typ edukacji, określony w 1920 roku przez komisję Phelps Stokes Fund jako „obcy rodzaj oświaty, nieprzystający do potrzeb Nigerii, nie opierający się na sposobie myślenia miejscowych, ich programie nauczania tudzież ich kulturze, lecz na kulturze brytyjskiej”. Obcy sposób myślenia i programowania oświaty nie uwzględniał różnorodności kulturowej mieszkańców, stąd nieustanna rywalizacja i zbrodnie występujące niekiedy w tej bądź innej części kraju. Niemniej jednak Europejczycy, którzy zapoczątkowali formalną oświatę w Nigerii, wykształcili liderów, którzy objęli służbę dla kraju. Ukształtowali mężczyzn i kobiety o właściwościach etycznych, rozpowszechniając myśl etyczną Zachodu. Wyróżniającą cechą społeczeństwa nigeryjskiego jest jego zdolność akceptowania lub odrzucania zmian. Można to było dostrzec w sytuacji zmiany filozofii i polityki brytyjskiej na miejscową oświatę, opartą na pięciu narodowych celach przedstawionych w niniejszym artykule. Wiara narodu nigeryjskiego w demokrację to silny środek utrzymania jedności w całej jego różnorodności.
Contributors
  • Wydział Administracji Oświatowej Uniwersytetu w Lagos (Nigeria)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33778442-ac4f-4d22-b2ff-e681baa43b21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.