PL EN


2009 | 82: Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską | 148-168
Article title

Polityka rozwoju regionalnego Polski w warunkach integracji europejskiej

Authors
Title variants
EN
Polish regional development policy within the European integration context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca została poświęcona przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polityki regionalnej jako ważnego elementu działalności interwencyjnej państwa, podejmowanej na poziomie krajowym i regionalnym. W części wstępnej przedstawiono najważniejsze założenia podejmowanej analizy. W części zatytułowanej „Przedakcesyjne doświadczenia polityki regionalnej w Polsce” omówiono ewolucję tej polityki, od braku interwencji, poprzez stopniową zmianę sytuacji wynikającą z priorytetów programu Phare i dwu kolejnych programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej oraz udokumentowano znaczenie reformy terytorialnej państwa z 1998 roku. W trzecim punkcie przedstawiono unijne uwarunkowania polityki regionalnej Polski, które stały się szczególnie istotne po przystąpieniu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej. Opisano zmiany tej polityki we Wspólnocie w ostatnich latach, w tym między innymi znaczenie Strategii Lizbońskiej. W czwartej części omówiono politykę regionalną Polski po akcesji, rozwarstawiając analizę na dwa okresy, lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Na tym tle przedstawiono krytyczną charakterystykę aktualnego modelu tej polityki. W ostatnim punkcie rozwinięto kierunki niezbędnej reformy polityki regionalnej w naszym kraju po roku 2013, które warunkują dynamizowanie rozwoju społeczno-gospodarczego.
EN
The past, the present and the future of regional policy as an important element of state intervention in terms of both a country and a region has been in a spotlight of the paper. The introductory part includes major assumptions of the analysis conducted. The part entitled “Pre-accession experience of regional policy in Poland” discuss the evolution of the policy, starting with lack of intervention through gradual change in the situation resulting from the Phare programme priorities and two successive pre-accession programmes of the European Union as well as proving the importance of the state territorial reform of 1998. The third part presents the Union’s conditions for the Polish regional policy that have become especially important for Poland’s joining the Community. The recent changes to the policy within the Community have been described, i.a. the Lisbon Strategy significance. The fourth part discuss Poland’s regional policy after the accession, dividing the analysis into two stages, the years of 2004-2006 and 2007-1013. against this background critical characteristics of the current model has been presented. The last part focuses on the directions of an indispensable reform regional policy in our country after 2013 that determine dynamic socio-economic growth.
References
 • J. Szlachta, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 191, PWN,Warszawa 2000.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005)24 końcowy, Bruksela 2.2.2005 r.
 • Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008. Dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 sierpnia 2005r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • J. Szlachta, Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 - wybory strategiczne, „Gospodarka Narodowa” 2003, Nr 7-8; Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003
 • Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski 2004-2006. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Komisja Europejska, Bruksela-Luksemburg, 2003.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Załącznik z dnia 26 lipca 2004r.
 • Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Bruksela-Luksemburg 2004 oraz Cohesion Policy 2007-2013. Commentaries and Official Texts, European Union. Regional Policy, Brussels 2007.
 • Polityka spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: strategiczne wytyczne wspólnotowe, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 05.07.2005r., COM (2005)0299.
 • Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
 • J. Hausner (red.), Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa, Ministerstwo Gospodarki i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 1999
 • Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Akademia Ekonomiczna im. K.Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dziennik Ustaw z dnia 11 grudnia 2006r., Nr 227, poz. 1658, wraz ze zmianami wchodzącymi w życie 18.8.2007r., Dziennik Ustaw 2007, Nr 140, poz. 984.
 • Growing Regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion, European Union, Regional Policy, Brussels 2007
 • J.Szlachta, J.Zaleski, Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, „Gospodarka Narodowa” 2008, Nr 3.
 • J. Bradley, J. Zaleski, Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, „Gospodarka Narodowa” 2003, Nr 7-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-337df0d3-0de3-47c9-9414-0b560776dd9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.