PL EN


2011 | 1 | 164-181
Article title

Devatenácté století a české a polské dějepisectví – rozdílné perspektivy bez sporných témat?

Authors
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
164-181
Physical description
Contributors
References
 • Baron R., Obraz Čechů v polské společnosti. Příklad Haliče, „Slovanský přehled” 95, 2009, s. 279–288.
 • Baron R., Obraz Czecha w społeczeństwie polskim. Przykład Galicji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1304, Prace Historyczne, z. 136, red. A. Patek, Kraków 2009, s. 99–111.
 • Borzyszkowski J., Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu, Gdańsk – Pelplin 2002
 • Chlebowczyk J., Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapita­lizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Kraków 1975;
 • Chlebowczyk J., On Small and Young Nations in Europe, Wrocław – Warszawa – Kraków 1980.
 • Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003.
 • Hüchtker D., Der „Mythos Galizien”. Versuch einer Historisie­rung, [w:] Die Nationalisierung von Grenzen. Zur Konstruktion nationaler Identität in sprach­lich gemischten Grenzregionen, red. M. G. Müller, Marburg 2002, s. 81–107.
 • Jaworski R., Die Tschechen als Vorbilder der Polen unter preußischer Herrschaft: Paralle­le oder Paradigma?, [w:] Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl, red. F. Seibt, München 1983, s. 175–183.
 • Karnowski J., Moja droga kaszubska, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1981, s.
 • Kłańska M., Daleko od Wiednia. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772– –1918, Kraków 1991.
 • Kłańska M., Problemfeld Galizien in deutschsprachiger Prosa 1846–1914, Wien–Köln–Weimar 1991.
 • Krafl P., Řezník M., Valenta J., Czeska po­lonistyka historyczna w latach 1990–2000, „Kwartalnik Historyczny” 109, 2002, č. 4, s. 71––98.
 • Łusakowski S., Pamiętnik zdeklasowanego szlachcica, Warszawa 1952.
 • Molik W., Velkopolané a české národní hnutí v 19. a počátkem 20. století, „Kuděj” 6, 2004, č. 2, s. 31–43.
 • Molik M., Wielkopolanie wobec czeskiego ru­chu narodowego w XIX i na początku XX wieku, [w:] Problemy narodowościowe Europy Środ­kowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera, red. A. Czubiński et al., Poznań 2002, s. 119–133.
 • Řezníková L., Historismus a moderna, Praha 2004.
 • Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku: Irlandczycy, Czesi, Polacy, red. L. Trzecia­kowski, K. Makowski, Poznań 1999.
 • Szy­mikowski D., Z dziejów stosunków kaszubsko-czeskich. Korespondencja Aleksandra Majkowskiego z Antonínem Frintą 1912–1935, Gdynia 2006.
 • Śliziński J., Ze stosunków literackich czesko-kaszubskich, Gdańsk 1958.
 • Ther P., In der Mit­te der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815–1914, Wien 2006.
 • Ther P., Národní divadlo v kontextu ev­ropských operních dějin. Od založení do první světové války, Praha 2008.
 • Treter J., Czescy i słowaccy badacze kaszubszczyzny, [w:] Kaszubszczyzna w świecie. Materiały z konferencji naukowej w Jastrzębiej Górze, red. J. Samp, Wejherowo 1994, s. 95–112.
 • Valenta J, Dějiny Polska v 19.–20. století a česká historiografie, Slovanské historické studie 27, [w:] Východoevropská studia v České republice 1990–2000: Historie, red. M. Šesták, R. Vlček, Praha 2001, s. 60–81.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-337e6145-38dd-4cf4-b019-2fa93d33fada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.