PL EN


2017 | 2(33) | 367-384
Article title

Bezpieczeństwo socjalne

Content
Title variants
EN
Social safety
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the importance of social security and to show the role it plays in shaping the national security of the Republic of Poland. The publication also shows the social and psychosocial risks posed by modern pathologies. This also addresses the threat posed by demographic problems. The data of the Central Statistical Office and materials published in this matter were analyzed. Social threats and their impact on state security have been shown. In addition, the most important challenges facing Poland are discussed in order to ensure the safe existence of citizens. The author points out the possible consequences and risk of the threats presented here for the country
PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia bezpieczeństwa społecznego oraz pokazanie roli, jaką odgrywa ono w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja pokazuje również zagrożenia społeczne i psychospołeczne wywoływane przez współczesne patologie. Omówiono tu także zagrożenie powstałe w wyniku problemów demograficznych. Przeanalizowano dane Głównego Urzędu Statystycznego i materiały opublikowane w tej sprawie. Ukazano zagrożenia społeczne i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa. Ponadto omówiono najważ- niejsze wyzwania stojące przed Polską w celu zapewnienia bezpiecznej egzystencji obywateli. Autor wskazuje na możliwe konsekwencje i ryzyko przedstawionych tu zagrożeń dla kraju.
Year
Issue
Pages
367-384
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie , zdomanski@gmail.com
References
 • Borowski, M., Dobrzaniecki, R. (red.) (2009). Patologie społeczne, Płock–Wyszków: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Novum. ISBN 9788360662052.
 • Danecki, J., Auleytner, J. (1999). Teoretyczne problemy polityki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Elipsa. ISBN 83-7151-286-4.
 • Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.). (2009). Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301153045.
 • Gabryszak, R., Magierek, D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372519733.
 • Hołyst, B. (1999). Kryminologia, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN 8387558583.
 • Hołyst, B. (2001). Zjawiska patologii społecznej w Polsce: diagnoza i profilaktyka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Jałoszyński, K. (2003). Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Jędrzejczak, M. (2000). Narkomania w wojsku: epidemiologia – program profilaktyki, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej. ISBN 8390915782.
 • Kabaj, M. (2004). Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 8373830219.
 • Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. ISBN 9788375231595.
 • Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788376415284.
 • Leszczyński, P. (2009). Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego. ISBN 9788371334108.
 • Orczyk, J. (2005). Polityka społeczna: uwarunkowania i cele, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 837417126X.
 • Podgórecki, A. (1969). Patologia życia społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sitek, M. (2013). Prawne gwarancje bezpieczeństwa, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753352.
 • Sitek, M., Graca, T. (2015). Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarzą- dzania i edukacji, Józefów:WSGE. ISBN 9788362753611.
 • Sitek, M., Niedziółka, I., Ukleja, A. (2014). Bezpieczeństwo społeczne w XXI w., Józefów: WSGE. ISBN 9788362753376.
 • Sitek, M., Such-Pyrgiel, M., Przastek, D. (2015). Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753628.
 • Sitek, M., Winogrodzki, G., Roman, Ł. (2016). Współczesne konteksty bezpieczeństwa, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753697.
 • Skrabacz, A. (2012). Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. ISBN 9788371519208. Słownik języka polskiego, Drabik, L., Sobol, A. (red.) (2007). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Balcerowicz, B. (red.) (2002). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. ISBN 8388062239.
 • Such-Pyrgiel, M. (2013). Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753376.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-337e7ba5-57c2-4c4b-871a-a01e2803f2b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.