PL EN


2012 | 5 (340) | 54-66
Article title

Uwarunkowania zewnętrzne handlu zagranicznego w okresie kryzysu finansowego i ich wpływ na rentowność polskich eksporterów

Content
Title variants
EN
Foreign Trade External Determinants in the Period of Financial Crisis and Their Impact on Polish Exporters’ Profitability
RU
Внешние обусловленности внешней торговли в период финансового кризиса и их влияние на рентабельность польских экспортеров
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostatni kryzys w gospodarce światowej doprowadził do drastycznego załamania międzynarodowej wymiany handlowej w 2009 roku. Obniżenie wartości międzynarodowej wymiany handlowej wynikało m.in. z globalnej dekoniunktury, spadku zaufania na rynkach, ograniczenia możliwości finansowania handlu kredytem, a także struktury handlu światowego, który zdominowany jest przez globalne łańcuchy produkcyjne. Pomimo załamania handlu światowego oraz globalnej dekoniunktury wskaźniki rentowności dla grupy polskich eksporterów i eksporterów wyspecjalizowanych w latach 2008-2011 cechowała stała tendencja wzrostowa. Co więcej, w analizowanym okresie polscy eksporterzy odnotowali większy przyrost rentowności obrotu netto niż przedsiębiorstwa niebędące eksporterami. W związku z powyższym, celem niniejszego badania było dokonanie analizy uwarunkowań o charakterze makroekonomicznym, które wpłynęły na kondycję ekonomiczną polskich eksporterów oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak dobrej kondycji polskich eksporterów w okresie kryzysu. Przeprowadzone badania wykazały, że relatywnie dobra sytuacja ekonomiczna i finansowa polskich eksporterów w okresie ostatniego kryzysu, a w tym w okresie załamania handlu światowego, przynajmniej w części była następstwem wystąpienia kilku pozytywnych tendencji o charakterze makroekonomicznym, w tym relatywnie szybkiego odrodzenia wzrostu gospodarczego i popytu wewnętrznego na głównych polskich rynkach eksportowych, a także wystąpienie korzystnych tendencji w zakresie kształtowania się kursów walutowych i terms of trade w handlu zagranicznym.
EN
The recent crisis in the global economy has led to a drastic collapse of international trade exchange in 2009. Decreasing of the value of international trade exchange resulted, inter alia, from the global downturn, drop of confidence in markets, reduction of possibilities to finance trade by credit as well as the global trade structure, which is dominated by global production chains. Despite the global trade’s collapse and global downturn, profitability ratios for a group of Polish exporters and specialised exporters in 2008-2011 were characterised by a constant growth trend. What’s more, in the period in question, Polish exporters noted a greater increment of net sales profitability than enterprises not being exporters. Having the said in mind, an aim of the present survey was to carry out an analysis of determinants of the macroeconomic nature that have influenced Polish exporters’ economic condition and to give an answer to the question of the reasons for such a good condition of Polish exporters in the period of crisis. The carried out surveys showed that a relatively good economic and financial situation of Polish exporters in the period of recent crisis, inclusive of the period of global trade collapse at least partly was a consequence of occurrence of several positive trends of the macroeconomic nature, including a relatively quick recovery of the economic growth and internal demand in main Polish export markets as well as occurrence of favourable trends as regards formation of foreign exchange rates and terms of trade in foreign trade.
RU
Последний кризис в мировой экономике привел к резкому распаду международного торгового обмена в 2009 году. Снижение стоимости международного торгового обмена вытекало, в частности, из глобального экономического спада, снижения доверия на рынках, ограничения возможности финансирования торговли кредитом, а также структуры мировой торговли, которая находится под влиянием глобальных производственных цепочек. Несмотря на крах мировой торговли и глобальный спад, показателям рентабельности для группы польских экспортеров и специализированных экспортеров в 2008-2011 гг. была свойственна тенденция к росту. Более того, в анализуруемый период польские экспортеры отметили более высокий прирост рентабельности товарооборота нетто, чем предприятия-неэкспортеры. В этой связи цель настоящего исследования – провести анализ обусловленностей макроэкономического характера, которые повлияли на экономическое положение польских экспортеров, а также отве- тить на вопрос о причинах столь хорошего положения польских экспортеров в период кризиса. Проведенные исследования показали, что относительно хорошее экономическое и финансовое положение польских экспортеров в период последнего кризиса, в том числе в период краха ми- ровой торговли, по крайней мере частично было следствием проявления нескольких положительных тенденций макроэкономического характера, в том числе относительно быстрого восстановления экономического роста и внутреннего спроса на основных польских экспортных рынках, а также появление благоприятных тенденций в отношении формирования валютных курсов и условий торговли во внешнем торговом обмене.
Year
Issue
Pages
54-66
Physical description
Dates
published
2012-09-2012-10
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Baldwin R. Evenett S., Introduction and recommendations for the G20, (w:) Baldwin R., Evenett S. (red.), The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London 2009.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 • Gregory R., Henn Ch., McDonald B., Saito M., Trade and the Crisis: Protect or Recover, IMF 2010.
 • Kern A., Fahrholz C., Global imbalances and a trade-finance-nexus, ,”Journal of Financial Economic Policy” 2009, Vol. 1, No. 3.
 • Polska 2011 Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Przekota G., Mazuń N., Ocena wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego, ,,Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska” 2011, nr 5.
 • Raport o inflacji 2011, NBP Warszawa 2011.
 • Robinson S., Willenbockel D., The OECD Recession and Developing Country Trade: A Global Simulation Analysis, IDS, Wiley-Blackwell, Vol. 40 No. 5, September 2009.
 • Trade and Economic Effects of Responses to the Economic Crisis, OECD, Paris 2011.
 • Wołodkiewicz-Donimirski Z., Kondycja finansowa eksporterów, (w:) Kryzys finansowy a handel zagraniczny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010.
 • Wołodkiewicz-Donimirski Z., Marczewski K., Kondycja ekonomiczna polskich eksporterów, IBRKK, Warszawa 2007.
 • Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-337f18f2-e65b-4c01-a0d5-f8da6a6c4080
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.