PL EN


2013 | 2 | 2 | 99-110
Article title

Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
The financial stability of the enterprise and the sustainable development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W literaturze przedmiotu istnieje kilka koncepcji celu działania przedsiębiorstwa, rozważaniom poddaje się też często współzależność ich rozumienia i fakt, że nie są to koncepcje rozłączne (mają wiele wspólnych obszarów). W obliczu kryzysu finansowego znaczenia nabiera natomiast problem stabilności finansowej przedsiębiorstwa jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Problem wydaje się szczególnie istotny wobec rosnącej popularności koncepcji zrównoważonego rozwoju. Z perspektywy mikro zrównoważony rozwój odnoszony jest do pojedynczego przedsiębiorstwa, a jego fundamentem jest posiadanie stabilności finansowej. Przedsiębiorstwo stabilne to takie, które działa bez zakłóceń, jest zdolne do wytrzymywania wstrząsów, w sposób trwały nie ma znamion utraty płynności finansowej, jak i wypłacalności, czyli jego funkcjonowanie oznacza stan dynamicznej, trwałej równowagi w otoczeniu, w którym działa. Zachowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa wymaga sprawnego systemu autoregulacji, którego podstawą powinien być system ostrzegawczy, który by w odpowiednim czasie, (pozywającym na podjęcie odpowiednich działań) wychwytywałyby sygnały o odchyleniach od przyjętych standardów, a więc pożądanego poziomu (stanu) stabilności finansowych. Wówczas działanie przedsiębiorstwa będzie opierało się na mocnych fundamentach, co zapewni mu zrównoważony rozwój.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
99-110
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów; Wydział Finansów i Ubezpieczeń; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, Katowice, tel. 32 257 400, mgorczynska@ue.katowice.pl
References
 • 1. Błach J., Wieczorek-Kosmala M. (2012), Oddziaływanie kryzysu finansowego na przedsiębiorstwo – propozycje analizy w ujęciu modelowym, w: Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, Błach J., Gorczyńska M., Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K., CeDeWu, Warszawa.
 • 2. Bodie Z., Merton R. C. (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
 • 3. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2010), Sieci bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa.
 • 4. Carroll A. B., Buchholtz A. K. (2000), Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, South-Western College Publishing, USA.
 • 5. Doś A. (2011), Współczesne koncepcje celu przedsiębiorstwa w aspekcie implementacji zasad zrównoważonego rozwoju, [w:] Kontrowersje wokół finansów, Famulska T., Nowakowski J. (red.), Difin, Warszawa.
 • 6. Dziawgo D., Zawadzki A. (2011), Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • 7. Emery D. R., Finnerty J. D., Stowe J. D. (2004), Corporate Financial Management, Pearson Education, Saddle River.
 • 8. Evan W. M., Freeman R. E. (1999), Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji „udziałowców zewnętrznych”: kapitalizm kantowski, [w:] Chryssides G. D., Kaler J. H., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Ferrell O. C., Fraedrich J., Ferrell L. (2002), Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, Houthton Mifflin Company, Boston-New York.
 • 10. Freeman R. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Ballinger, Boston, s. 46, [za:] Key S. (1999), Toward a New Theory of the Firm: a Critique of Stakeholder Theory, „Management Decisions”, No 37/4.
 • 11. Gorczyńska A. (2009), Małe przedsiębiorstwo w różnych ujęciach [w:] Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Zadora H. (red. nauk.), C.H.Beck, Warszawa.
 • 12. Jajuga K., Jajuga T. (1999), Inwestycje – instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 • 13. Jurkowska-Zeidler A. (2008), Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • 14. Kiedrowska M., Marszałek P. (2002), Stabilność finansowa – pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia cz. I, „Bank i Kredyt” , Nr 03.
 • 15. Neale B., McElroy T., (2004), Business Finance, A Value-based Approach. Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlow.
 • 16. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M.(1999), Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa.
 • 17. Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • 18. Smith N.C., Lenssen G. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio EMKA, Warszawa.
 • 19. Stoner J. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • 20. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • 21. Szablewski A. (2005), Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 • 22. Thomsen S. (2004), Corporate Values and Corporate Governance, „Corporate Governance”, Vol. 4, No 4.
 • 23. Wojtyna M. (1995), Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa”, nr 6.
 • 24. Woźniak-Sobczak B. (2001), Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • 25. Wrońska E. M. (2001), Model przedsiębiorstwa, system nadzoru korporacyjnego a tworzenie wartości dla akcjonariuszy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Herman A., Bieliński J. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • 26. Raport o stabilności systemu finansowego, (2012), Szpunar P., Głogowski A. (red.), NBP, Warszawa, Grudzień, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122012.pdf, data dostępu 15.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33845113-9184-4010-ac16-a6c15c9766bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.