PL EN


2013 | 2 | 41-64
Article title

WYBRANE PARADOKSY PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PODSTAWĄ JEJ TOŻSAMOŚCI

Authors
Content
Title variants
EN
THE CHOSEN PARADOXES OF CHRISTIAN EDUCATION AS THE BASIS OF ITS IDENTITY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście podjęto się prezentacji wybranych paradoksów pedagogiki chrześcijańskiej przyjmując, iż paradoksy chrześcijaństwa stanowią podstawę tożsamości tejże pedagogiki. Autorka wyjaśnia znaczenie terminów: „paradoks” i „pedagogika chrześcijańska”. Przywołuje też rozumienie zasadniczych celów wychowania chrześcijańskiego. Następnie omawia podstawowe dla tożsamości pedagogiki chrześcijańskiej paradoksy: Wcielenia, Tajemnicy Boga, która stworzyła człowieka do więzi z Nią samą, pedagogii chrześcijaństwa jako religii krzyża i zmartwychwstania, chrześcijańskiej obecności w świecie. W trzeciej części artykułu, korzystając głównie z przesłania Benedykta XVI i nauczania ks. Luigi Giussaniego, charakteryzuje trzy główne paradoksy współczesności. Są to: paradoks mentalności, która rości sobie prawo do mówienia o Bogu z pominięciem Chrystusa, paradoks ograniczenia znaku do pozoru i paradoks redukcji serca do sentymentu. Zakończenie zawiera próbę udokumentowania tezy głównej, mówiącej o związku przedstawionych paradoksów z tożsamością pedagogiki chrześcijańskiej.
EN
In the text there were presented the chosen paradoxes of Christian Education assuming that paradoxes of Christianity form the basis of the pedagogical identity. The author explains the meaning of the terms ‘paradox’ as well as ‘Christian Education.’ The author also recalls the meaning of the essentials purposes and discusses the paradoxes which form the basis of Christian Education, such as: incarnations, Mystery of God, which created a human being in order to associated them with Mystery of God, the paradox of Christian Education as a religion of the cross and resurrection as well as paradox of Christian existence in the entire world. In the third part of the article, through the message of Benedict XVI and the preaching of the priest Luigi Giussani, the author characterises three main paradoxes of contemporary mentality. The claim of the contemporary mentality is to speak about God, omitting Christ. It is the paradox of reducing the sign to its appearance as well as the paradox of reducing heart to a sentiment. The conclusion includes an attempt to testify the main argument concerning the relation of analyzed paradoxes with the identity of Christian Education.
Year
Issue
2
Pages
41-64
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Benedykt XVI, Zmartwychwstały Chrystus ogarnia cały świat, Homilia z Wigilii Wielkiej Nocy 2006, „L’Osservatore Romano” 5(2006), s. 25-26.
 • Benson R. H., Paradoksy katolicyzmu, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007, s. 17.
 • Bokwa I., Paradoks, [w:] Encyklopedia Katolicka, TN KUL, t. 14, Lublin 2010, kol. 1319.
 • Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z Kardynałem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Swoiński. Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 129.
 • Giussani L., Czas i świątynia, Bóg i człowiek, tłum. K. Borowczyk, Biblioteka „Niedzieli”, t. 37, Kuria Metropolitarna w Częstochowie, Częstochowa 1997, s. 127.
 • Giussani L., Il senso religioso, Rizzoli, Milano 1997, s.12.
 • Giussani L., L’ uomo e il suo destino. In Cammino, Marinetti, Genova 1999, s. 112.
 • Giussani L., Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii, Jedność, Kielce 2002, s. 103-113.
 • Łukowski P., Paradoksy, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2006, s. 8.
 • Magier P., Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej, [w:] Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010, s. 336-345.
 • Pierwsi świadkowie, Pisma Ojców Apostolskich, Wydanie II uzupełnione i poprawione, tłum. A. Świderkówna, Wydawnictwo M, Kraków 2010, s. 336.
 • Raport o stanie wiary z ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori. Wydawnictwo Michaelineum, Kraków–Warszawa–Struga 1986, s. 73.
 • Ratzinger J., Seewald P., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół Katolicki na przełomie Tysiącleci, tłum. G. Swoiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 14.
 • Rekolekcje Bractwa „Comunione e Liberazione”. Zapiski medytacji ks. Ligii Giussaniego: Chrystus jest wszystkim we wszystkim, tłum. W. Janusiewicz, Rimini 1999, s. 14.
 • Rynio A., Atrakcyjność wychowania chrześcijańskiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Miedzy tradycją a współczesnością, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 673-674 i nn.
 • Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
 • Rynio A., Wprowadzenie, [w:] Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 19 i n.
 • Słownik Języka Polskiego, T.II, red. M. Szymczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 600.
 • Twardowski J., Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001, s. 52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33862c65-9311-48d4-9e03-9d4447ffaf2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.