PL EN


2016 | 5 (18) nr 2 | 67-77
Article title

Cel wizyty ad limina Apostolorum

Title variants
EN
Purpose of the Visit ad limina Apostolorum
FR
L’objectif de la visite ad limina Apostolorum
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ad limina Apostolorum oznacza obowiązek biskupa diecezjalnego i zrównanych z nim w prawie (wikariusz apostolski, opat terytorialny, prałat terytorialny, administrator apostolski administratury apostolskiej erygowanej na stałe, ordynariusz wojskowy, ordynariusz sprawujący władzę w Ordynariacie Personalnym dla byłych anglikanów, administrator apostolski Personalnej Administratury Apostolskiej Świętego Jana Marii Vianney’a) odwiedzenia, w ustalonym czasie, grobów Apostolskich i zdania relacji o stanie swoich Kościołów partykularnych. Dlatego też przedmiotem artykułu jest scharakteryzowanie celów wizyty ad limina Apostolorum. Autor opisuje każdy etap wizyty: 1) uczczenie grobów Apostołów Piotra i Pawła; 2) spotkanie z papieżem i 3) odwiedzenie dykasterii Kurii Rzymskiej. Zasadniczym celem wizyty jest wzmocnienie kolegialności i jedności w Kościele.
EN
Ad limina Apostolorum means the obligation of the diocesan bishop and those who are equal to him under law (apostolic vicar, territorial abbot, territorial prelate, apostolic administrator of an apostolic administration which has been erected on a stable basis, military ordinary, personal ordinary of personal ordinariates for anglicans entering into full communion with the catholic Church and apostolic administrator of Personal Apostolic Administration of Saint John Maria Vianney) to visit, at stated times, the thresholds of the Apostles, and to present themselves before the pope to give an account of the state of their particular Churches. Therefore, the subject of the article is to characterize the purposes of the visit ad limina Apostolorum. The Author describes each stage of the visit: 1) venerating the tombs of the Blessed Apostles Peter and Paul; 2) meeting the Roman Pontiff and 3) visiting the Roman dicasteries. The essential purpose of the visit is to strengthen collegiality and unity in the Church.
Year
Issue
Pages
67-77
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland, patrycjakwiecien@wp.pl
References
 • Długosz, Teofil. 1933. „Biskupia visitatio liminum.” Collectanea Theologica 14, nr 1-2:173-249.
 • Górka, Leonard. 1997. „Jedność Kościoła. I. Dzieje problematyki.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Edward Gigilewicz, 1144. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Jakubowski, Wojciech, i Marek Solarczyk. 2002. Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia instytucjonalne. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
 • Konieczny, Mariusz. 2012. „Prymat papieża.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 579. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Krukowski, Józef. 1985. Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Krukowski, Józef. 2005. „Biskupi.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 229-72. Poznań: Pallottinum.
 • Krzywda, Józef. 2008. Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • Mazurkiewicz, Rafał. 2012. „Prymat papieża. II. Aspekt prawnokanoniczny.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz, 589-91. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Nagy, Stanisław. 1997. „Jedność Kościoła.” W Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Edward Gigilewicz, 1143. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Napiórkowski, Stanisław. 2002. „Kolegialność.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Edward Gigilewicz, 322-23. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Orzeszyna, Krzysztof. 2006. „Ad limina apostolorum.” W Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, i Marek Fiałkowski, 19. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Rybak, Ryszard. 2000. „Wizyta ad limina w obowiązującym ustawodawstwie Kościoła.” Poznańskie Studia Teologiczne 9:219-35.
 • Sitarz, Mirosław. 2014a. „Wizyta ad limina.” W Wielka Encyklopedia Prawa. T. 2, Prawo kanoniczne, red. Grzegorz Leszczyński, 255. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.
 • Sitarz, Mirosław. 2014b. „Wizyta ad limina Apostolorum.” W Encyklopedia Katolicka, t. 20, red. Edward Gigilewicz, 736-37. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Zając, Paweł. 2015. Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-338932b3-dfef-42e4-95a9-953f1f8adc2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.