Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 21 | 4 | 36-46

Article title

Frami® software protocol for Taekwondo: development, reliability and reproducibility

Content

Title variants

PL
Protokół oprogramowania Frami® dla Taekwondo: rozwój, niezawodność i odtwarzalność

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. The free combat software, called Frami®, has had its panel customized and adapted for Taekwondo analysis. Thus, the software is able to produce essential information from sequential combat actions and the functional demands of the combat. However, its protocol has not been validated for the sport of Taekwondo. Aims. The present study aimed to verify the objectivity and reliability of a technical-tactical and motor actions analysis protocol for elite-level Taekwondo competition using the Frami® software by comparing results from experts and non-expert evaluators.Methods. To determine if the Frami® software is suitable for Taekwondo competition, three evaluators (two experts and one non-expert) created a protocol, using displacement, attack, counterattack, defense, clinch, and pause phases, and selected 10 men’s matches from the 2019 Taekwondo World Championships. A test-retest reliability was used to indicate the repeatability of test scores with the passage of time (test vs. retest after 24 hours). Cohen’s Kappa and intraclass correlation coefficient were used to estimate and reflect the stability of the protocol measured by the Frami® software, p≤.05. Results. After conducting an intraclass correlation coefficient (ICC) analysis, this study indicated that for all combat phases, the evaluators showed “moderate” to “excellent” reliability (ICC=.64 to .99), except the third evaluator (non-expert) that presented “poor” for the clinch counterattack actions (ICC=.33). For objectivity, the obtained ICCs varied from “moderate” to “excellent” (ICC=.5 to .99). For penalties and scores, objectivity was rated “almost perfect” (ICC = .89 to .97). Conclusion. The protocol proved to be reproducible and objective for the analysis of elite-level Taekwondo competition. This protocol was advantageous, since more motor actions were added (clinch, combat base, penalties, and scores) compared to the previously validated protocol, and it was developed under the current competitive rules in which electronic devices (chest, foot, and helmet) are used. However, the evaluation performed by a non-expert may not represent accurately the technical-tactical actions of the combat.
PL
Wprowadzenie. Darmowe oprogramowanie do analizy walki, zwane Frami®, miało swój panel dostosowany i zaadaptowany do analizy Taekwondo. Tak więc, oprogramowanie było w stanie wyprodukować istotne informacje z sekwencyjnych działań bojowych i funkcjonalnych wymagań walki. Jednakże, jego protokół nie został zatwierdzony dla sportu Taekwondo. Cele. Niniejsze badanie weryfikowało obiektywność i wiarygodność protokołu analizy techniczno-taktycznej i działań motorycznych dla zawodów Taekwondo na poziomie elitarnym przy użyciu oprogramowania Frami® poprzez porównanie wyników ustalonych przez ekspertów i osób nie będących ekspertami. Metody. Aby ustalić,czy oprogramowanie Frami® jest odpowiednie do zawodów Taekwondo, trzech oceniających (dwóch ekspertów i jeden nie-ekspert) stworzyło protokół, używając faz przemieszczenia, ataku, kontrataku, obrony, klinczu oraz pauzy i wybrało 10 walk z udziałem mężczyzn z Mistrzostw Świata Taekwondo 2019. Zastosowano rzetelność test-retest, aby wskazać powtarzalność wyników testu z upływem czasu (test i retest po 24 godzinach). Cohen’s Kappa i współczynnik korelacji wewnątrzklasowej zostały użyte do oszacowania i odzwierciedlenia stabilności protokołu mierzonego przez oprogramowanie Frami®, p≤.05. Wyniki. Po przeprowadzeniu analizy współczynnika korelacji wewnątrzklasowej (ICC), niniejsze badanie wykazało, że dla wszystkich faz walki, oceniający wykazali „umiarkowaną” do „doskonałej” wiarygodność (ICC=.64 do .99), z wyjątkiem trzeciego oceniającego (nie-eksperta), który wykazał „słabą” wiarygodność dla działań kontrataku klinczu (ICC=.33). Dla obiektywności, uzyskane ICC wahało się od „umiarkowanego” do „doskonałego” (ICC=.5 do .99). Dla kar i wyników, obiektywność została oceniona jako „prawie doskonała” (ICC = .89 do .97). Wnioski. Protokół okazał się być powtarzalny i obiektywny dla analizy w zawodach Taekwondo na poziomie elitarnym. Protokół ten był korzystny, ponieważ dodano więcej działań motorycznych (klincz, podstawa walki, kary i punktacja) w porównaniu do poprzednio walidowanego protokołu, a także został opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami zawodniczymi, w których używane są urządzenia elektroniczne (klatka piersiowa, stopa i kask). Jednakże, ocena dokonana przez nie-eksperta może nie przedstawiać dokładnie techniczno- taktycznych działań w walce.

Year

Volume

21

Issue

4

Pages

36-46

Physical description

Contributors

  • Universidad Santo Tomás, Puerto Montt (Chile)
  • Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares (Brazylia)
  • Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares (Brazylia)
  • Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares (Brazylia)
author
  • Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares (Brazylia)
  • Universidad de Santiago de Chile (Chile)
  • Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares (Brazylia)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-338a4947-fe50-404f-b651-c11a579f79b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.