PL EN


2016 | 50 | 1 | 537-546
Article title

Opłaty publiczne w działalności gospodarczej na przykładzie branży transportu drogowego

Content
Title variants
EN
Public Charges in Business on the Example of the Road Transport Trade
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce opłat publicznych. Autorka podejmuje w nim próbę omówienia ich znaczenia w działalności gospodarczej. Opłaty publiczne nie tylko stanowią jeden z kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ale także wpływają na decyzje o podjęciu działalności, jej przedmiocie i zakresie. Ogólne tezy dotyczące znaczenia opłat publicznych w działalności gospodarczej zostały omówione na przykładzie branży transportu drogowego. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą taką działalność, są obciążeni wieloma różnymi kategoriami opłat publicznych. W opracowaniu analizie problemowej poddano najważniejsze z tych opłat.
EN
The article is about public charges problems. The author tries to describe the meaning of public charges in business. They are not only one of the costs of running a business but they also influence the decisions connected with starting the business, its subject and range. The general thesis according to the public charges in business are discussed on the example of the road transport trade. The entrepreneurs running such business are burdened with a lot of different categories of the public charges. The most important public charges have undergone a problem analysis in the article.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
537-546
Physical description
Dates
published
2016-03
Contributors
References
 • Barcik R., Uwarunkowania transportu ładunków ponadgabarytowych transportem samochodowym, „Logistyka” 2015, nr 2.
 • Kabza J., Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Kałużyńska M., Gancarz M., Standardowy model kosztowy a obciążenia administracyjne w sektorze transportu drogowego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2006.
 • Romanow P., Koszty transportu w działalności przedsiębiorstw transportu drogowego, „Logistyka” 2013, nr 2.
 • Sivets O., Wybrane aspekty internalizacji kosztów zewnętrznych transportu, „Logistyka” 2015, nr 2.
 • Szymonik A., Gałuszczak W., Koszty transportu i ceny usług transportu samochodowego, „Logistyka” 2013, nr 2.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2015.460).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2012.1137).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2013.1414).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2015.783).
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r., P 6/02, OTK-A 2002/7/91.
 • Wyrok NSA z dnia 11 marca 2015 r., II GSK 64/14, Lex nr 1666075.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lutego 2014 r.. VI SA/Wa 1621/13, Lex nr 1445010.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3391f776-2f52-4cfb-ae73-729d4e4fe512
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.