Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 183-197

Article title

Dynamika sytuacji zawodowej absolwentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Raport z badań absolwentów roczników 2005-2013

Content

Title variants

EN
The dynamics of professional situation of the graduates of pedagogy at the university of Zielona Góra. A research report on graduates of 2005-2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki, prowadzonych dwukrotnie, badań losów zawodowych absolwentów kierunku pedagogika Wydziału Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwsza edycja badań, zakończona w 2010 roku, obejmowała roczniki 2005 – 2009. W drugiej edycji, zakończonej w 2013 roku, tą samą metodą, tym samym narzędziem diagnozowano kolejne roczniki (2010-2013) absolwentów pedagogiki. Poszukiwano odpowiedzi na pytania o to, jaka jest aktualna sytuacja zawodowa absolwentów, jakie mieli oczekiwania wobec pierwszej pracy, z jakimi wymaganiami ze strony pracodawców zetknęli się na starcie w zawodzie, jakie czynniki pomagały lub utrudniały ten start. W badaniach uwzględniono także retrospektywną ocenę przygotowania do zawodu, wyboru kierunku studiów oraz rekomendację uczelni, wydziału i kierunku innym. Wyniki badań nie potwierdzają obiegowej opinii o szczególnie niekorzystnym położeniu absolwentów pedagogiki na rynku pracy, gorszym od absolwentów innych kierunków. Chociaż porównanie sytuacji zawodowej uczestników pierwszej i drugiej edycji wypada korzystniej dla pierwszej grupy. Pozytywnym akcentem jest fakt zadowolenia większości absolwentów z wybranej ścieżki kształcenia i udzielone uczelni rekomendacje.
EN
The article presents chosen results of research carried out twice in the field of professional careers of graduates of pedagogy in the Pedagogy, Sociology and The Health Science Departments at the University of Zielona Góra. The first edition of the research, completed in 2010, included the graduates of 2005-2009. The second edition of the research completed in 2013 diagnosed the following graduates of pedagogy (2010-2013) by means of the same method and tool. The answers to the following questions were sought: what is the current professional situation of the graduates, what were their expectations towards their first employment, what requirements on the employers’ part did they encounter at the very beginning of their careers, which factors facilitated or hardened their start? The research also allowed for the retrospective assessment of preparation to employment, the choice of studies specialisation as well as recommendation of the university, department, specialisation to others. The results of the research do not confirm the current opinion about the particularly unfavourable situation of pedagogy graduates in the labour market viewed as inferior compared to the situation of graduates of other specialisations. Although the comparison of professional situation of the participants in the first and the second edition of the research seems more favourable for the first group. The positive aspect is the fact that majority of graduates were satisfied with their chosen path of education, moreover, they recommended their university to others.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

183-197

Physical description

Contributors

References

 • Leszkowicz-Baczyński J. (2013, 2014), Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów, raporty dostępne na stronie: http://www.absolwent.uz.zgora.pl/index.php?monitorowanie.
 • GUS (2013), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/13, publikacja dostępna na stronach: http://www.stat.gov.pl.
 • GUS (2014), Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy. Raport GUS z dnia 28 listopada 2014.
 • Denek K. (1980), Pomiar efektywności kształcenia w szkole wyższej, PWN, Warszawa.
 • Kołodziejska E., Mianowska E. (2011), Absolwenci pedagogiki na rynku pracy. Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, „Rocznik Lubuski”, t. 37, cz. 2, s. 231-246.
 • Pacuska M. (2014), Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych: przegląd wyników badań losów absolwentów pod kątem zastosowanych wskaźników, „E-Mentor”, nr 1, s. 4-11.
 • Smolarek J. (2008), Początki i rozwój kariery zawodowej absolwentek pedagogiki pracy socjalnej, „Pedagogika Pracy”, t. 52, s. 41-46.
 • Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M. (2005), Absolwent na rynku pracy, „Forum Akademickie” nr 6, s. 32-34.
 • Wójcik J. (2001), Badanie zawodowych losów absolwentów szkoły wyższej, [w:] Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, red. U. Jeruszka, IPiSS, Warszawa.
 • Zgierska A. (2010), Monitoring rynku pracy. Wejście młodych ludzi na rynek pracy, Komunikat GUS z 23 lutego 2010 r.
 • Zielińska M. (1997), Kariery zawodowe absolwentów wyższej uczelni, LTN, Zielona Góra.
 • Żyra J. (red.), (2007), Analiza losów zawodowych absolwentów Narzędzia i metody w krajach UE i Polsce, Wydawnictwo PK, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3395b68a-fc0f-4f75-ba2b-1a365a480489
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.