PL EN


2017 | 4 (807) | 3-16
Article title

Ocena funkcjonowania komunikacji poziomej w przedsiębiorstwach działających w układzie procesowym

Title variants
EN
Evaluation of the Functioning of Horizontal Communication in Enterpises Workong in Process Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę komunikacji poziomej w polskich przedsiębiorstwach funkcjonujących w układzie procesowym. Celem publikacji jest wskazanie stopnia wykorzystania i przedmiotu komunikacji poziomej w badanych organizacjach oraz zaproponowanie stosownych rekomendacji w zakresie zidentyfikowanych niedoskonałości. Na podstawie analizy i oceny wyników badań sondażowych przeprowadzonych za pomocą metody CATI zbadano stopień wykorzystania komunikacji poziomej w badanych przedsiębiorstwach, identyfikując istniejące prawidłowości. Rezultaty badań wskazują, że tylko w 68% polskich przedsiębiorstw, działających w oparciu o podejście procesowe, komunikacja pozioma w pełni funkcjonuje. Przedmiotem komunikacji poziomej są zagadnienia dotyczące podziału zadań i odpowiedzialności, ustalania wymagań klientów zewnętrznych oraz problemów zidentyfikowanych w procesach. W odniesieniu do zidentyfikowanych problemów w zakresie komunikacji poziomej wskazano stosowne rekomendacje.
EN
The article describes the issue of horizontal communication in Polish enterprises using the process approach. The aim of the publication is to indicate the level of capacity horizontal communication in the studied organizations and propose appropriate recommendations for the identified deficiencies. Based on the analysis and evaluation of surveys conducted by CATI method horizontal communication has been studied. Research results indicate that only 68% of Polish companies operating on the basis of the process approach, where horizontal communication is fully operational. The subject of horizontal communication are issues concerning the tasks and responsibilities division and also the customer needs and external problems identification. With respect to the identified problems in the field of horizontal communication appropriate recommendations was presented.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-339b5c11-8cb0-4829-81ae-b0e289934409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.