PL EN


2013 | 22 | 7-24
Article title

Criminalising the subject: law, social reform in Colonial India

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses the idea of a colonised subject that emerged out of the legal process and the social realities that gave it a social context. The colonized subject was at times reduced to a criminal category — and at other times even excised out of history; in either case, the process embodied the complexities and ambiguities of the role of law in the process of colonial power and its state project. This essay seeks to point to some of these instances and in the process make a case for revisiting the social history of law, or in other words for assessing the relationship of law to wider social relations. The colonial state had to compete with other sources of traditional authority and entitlement about the right to take life of oneself or of others. The paper refers to some specific instances of state intervention and of defining criminality, but not to project a sense of the exceptional about Indian society but to draw attention to precisely those areas of ambiguity that made colonial law a complex project fraught with tensions and ambiguities. The failure to condemn certain practices outright and the tendency to conflate religion with custom and tradition had the effect of pathologising India as the site of permanent difference and of condemning the Indian subject to an always deferred state of reform and improvement.
PL
W artykule omówiono pojęcie podmiotu skolonizowanego, które wyłoniło się w toku procesu prawnego oraz z rzeczywistości społecznej, która nadała mu kontekst społeczny. W niektórych przypadkach podmiot skolonizowany sprowadzano do przestępcy, w innych wymazywano wręcz z kart historii. W obu przypadkach proces ten odzwierciedlał złożoność i niejasność roli prawa w procesie wykonywania władzy kolonialnej i w przyjętym projekcie państwa. Autor stara się wskazać odnośne przykłady i dowieść, że warto ponownie spojrzeć na społeczną historię prawa, lub też, innymi słowy, ocenić stosunek prawa do szerszych relacji społecznych. Państwo kolonialne musiało współzawodniczyć z innymi tradycyjnymi źródłami władzy jak i walczyć o prawo do odebrania życia sobie lub innym. Artykuł odwołuje się do konkretnych przykładów interwencji państwa i określania przestępczości. Nie ma na celu dowieść wyjątkowości sytuacji społeczeństwa hinduskiego; chce raczej zwrócić uwage na te obszary niejasności, które sprawiły, że ustanowienie prawa kolonialnego stało się skomplikowanym projektem, naznaczonym napięciami i niejednoznacznościami. Brak otwartego potępienia niektórych praktyk oraz skłonność do lączenia religii ze zwyczajem i tradycją doprowadziły do patologizacji Indii jako miejsca trwałych różnic oraz do skazania Hindusów na życie w stanie oczekiwania na odkładaną naprawę i reformy.
Keywords
Year
Volume
22
Pages
7-24
Physical description
Contributors
References
 • Cohn, Bernard S. (1996) Colonialism and its forms of knowledge The British in India. Princeton: Princeton University Press.
 • Fhlathúin, Máire N. (2004) The Campaign against the Thugs in the Bengal Press of 1830s. “Victorian Periodicals Review” 37 (2): 124-140.
 • Gordon, Stewart N. (1969) Scarf and Sword: Thugs, Marauders and State-formation in 18th century Malwa. “The Indian Economic and Social History Review” 6 (4): 403-429.
 • Jordan, Kay (2003) From Sacred Servant to Profane prostitute. A History of the changing legal status of the Devadasis in India, 1857-1947. Delhi: Manohar.
 • Mani, Lata (1987) Contentious Traditions: The debate on Sati in colonial India. “Cultural Critique” 7: 119-156.
 • Mann, Michael (2004) Dealing with Oriental Despotism: British Jurisdiction in Bengal, 1772-1793. [in:] Harold Fischer-Tiné, Michael Mann, eds., Colonialism as Civilizing Mission: Cultural Ideology in British India. London: Anthem Press, pp. 29-48.
 • Mines, Mattison. (2001) Courts of law and styles of self in eighteenth century Madras: From Hybrid to Colonial Self. “Modern Asian Studies” 35 (1): 33-74.
 • Parker, Kunal (1998) ‘A corporation of superior prostitutes’ Anglo-Indian legal conceptions of Temple dancing girls 1800-1914. “Modern Asian Studies” 32 (3): 559-663.
 • Schwarz, Henry (2010) Constructing the Criminal Tribe in Colonial India. Acting like a thief. Chichester: Wiley-Blackwell
 • Singha, Radhika (1998) A Despotism of Law: Crime and Justice in Early Colonial India. Delhi: O.U.P.
 • Subramanian, Lakshmi (2004) A trial in Transition: Courts, merchants and identities in western India circa 1800. “The Indian Economic and Social History Review” 41 (3): 269-292.
 • Subramanian, Lakshmi (2006) From the Tanjore Court to the Madras Music academy. A social history of music in south India. Delhi: O.U.P.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33a63da7-f972-438a-b289-be012be71cd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.