PL EN


2015 | 223 | 57-72
Article title

Opolska specjalna strefa demograficzna – kaprys czy konieczność?

Content
Title variants
EN
Opole province’s special demographic zone – a whim or a necessity?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska, podobnie jak cała Europa, doświadcza kryzysu demograficznego. Rozmiary, natężenie i rozmieszczenie zjawisk depopulacyjnych jest przestrzennie zróżnicowane, zarówno pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi, jak i wewnątrz poszczególnych państw. W Polsce obszarem o najgorszych warunkach wzrostu liczby ludności jest województwo opolskie, zwłaszcza w zakresie dzietności kobiet i skali migracji zewnętrznych. Splot tych zjawisk (a także uniwersalny proces starzenia się populacji) prowadzi wprost do zapaści demograficznej. Świadomość tego zagrożenia spowodowała opracowanie specjalnego programu „naprawczego” wkomponowanego w Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, z instytucjonalnym i finansowym wsparciem niezbędnych działań.
EN
Poland, likewise the whole Europe, is experiencing demographical crisis. Size, intensity and placement of depopulational phenomenas are spatially differentiated, as well as among particular European states, but also inside particular countries. Opole Province is the region with the worst growth conditions for population in Poland – especially in women fertility and outside migration scale scope. Confluence of those events (together with universal process of population’s aging) leads straight to demographical deprivation. Awareness of this threat caused that the special “repairing” program was developed, which was incorporated in Regional Operational Program for the period 2014-2020, with institutional and financial support of essential actions.
Year
Volume
223
Pages
57-72
Physical description
Contributors
References
  • An Development Report (2001), Making New Technologies Work for Human Development, Published for the United Nations Development Programme (UNDP), Oxford University Press, New York.
  • Eurostat, online data code:migr_pop2ciz.
  • Herm A. (2008), Recent Migration Trends: Citizens of EU-27 Member States become ever more Mobile while EU Remains Attractive to non-EU-citizens, Population and social conditions, Eurostat, Statistics in focus, 98/2008.
  • Lanzieri G. (2007), Long-term Population Projections at Regional Level, Statistics in focus,
  • Population and social conditions, 28/2007, European Commission.
  • Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r., Opole, 12 maja 2014.
  • Węgrzyn D. (2004), Stan, struktura i dynamika ludności kontynentów świata w latach 2000-2050 w świetle prognoz GUS, Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN, Zeszyt nr 9 Sekcji Analiz Demograficznych, Warszawa.
  • World Population Prospects (2007), The 2006 Revision, Highlights, United Nations Population Division, Department of the Economic and Social Affairs, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33a72bba-4c52-4768-ac2a-9eb5e9823c80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.