PL EN


2011 | 8 | 75-94
Article title

Najważniejsze i najpilniejsze zadania w województwie mazowieckim

Content
Title variants
EN
The most important and urgent tasks to be undertaken in Mazowieckie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zawarto wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w gminach i powiatach województwa mazowieckiego, które zidentyfikowały najważniejsze i najpilniejsze zadania w jednostkach samorządu terytorialnego różnych poziomów. Takie informacje stanowią punkt wyjścia przy podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pozwalają one na wyłonienie dziedzin tematycznych, w których są podejmowane lub powinny być podjęte działania, jak również określają szczegółowe zapotrzebowanie na inwestycje. Z uzyskanych informacji powstała hierarchia priorytetów na różnych szczeblach administracji samorządowej, szerzej scharakteryzowana w tym artykule. Wskazane przez gminy i powiaty problemy ekonomiczne i społeczne kształtują płaszczyznę badawczą do pogłębionych analiz. Wyniki badania dowiodły, że największe braki i oczekiwania samorządów pod adresem województwa, powiatów i gmin dotyczą infrastruktury drogowej w całym regionie. Poza siecią dróg, zadaniem częstokroć wyróżnianym w ankiecie było zapewnienie sieci komunikacji publicznej, zarówno o powiązaniach wewnątrzpowiatowych, wewnątrzregionalnych, jak i międzynarodowych. Dla gmin zadaniem równie istotnym, jak transport jest zapewnienie i poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w strefach zabudowanych. Na podstawie opinii samorządów można stwierdzić, że większa konkurencyjność regionu zależy przede wszystkim od stopnia integracji funkcjonalnej gmin z otoczeniem powiatowym, subregionalnym oraz z Warszawą. Samorządy wskazują, że włączenie ich obszarów w regionalne i globalne procesy rozwojowe poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, będzie skutkować poprawą potencjału absorpcyjnego regionu. Takie działania przyczynią się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej w ujęciu lokalnym i regionalnym.
EN
The article presents the results of a survey conducted among the municipalities and counties of the Mazovian region which was aimed at identifying the tasks considered by the local authorities to be the most important and most pressing. Such information serves as a starting point for decisions concerning investments. At the same time certain areas can be identified as requiring action along with specific investment needs. The article presents a hierarchy of priorities on different levels of local government based on the information received through the survey. The economic and social problems indicated by municipalities and counties serve as a basis for more detailed analyses. The survey results show that local authorities expect the most to be done by the regional, county and municipal authorities in the field of road infrastructure in the entire region. Apart from roads, an effective system of public transport is considered high-priority, both in intracounty, intraregional and international connections. For municipalities, a task equally important to transport is providing an effective water and sewage system in built-up areas. On the basis of the opinions expressed by local governments, one can infer that the competitiveness of the region can be improved first of all through improving the functional integration of municipalities, counties, subregions and Warsaw. Local governments indicate that their inclusion in regional and global processes of development through the expansion of technical infrastructure will improve the absorption capabilities of the region. Such activities will also increase the region’s local and regional attractiveness from the point of view of investments and tourism.
Year
Issue
8
Pages
75-94
Physical description
Dates
published
2011-10
Contributors
  • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33b5f90a-7b07-4563-a76a-117a326534b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.