PL EN


2013 | 2 | 5 | 17-28
Article title

Potencjał sektora ubezpieczeniowego do kreowania ryzyka systemowego

Content
Title variants
EN
Systemic Risk in the Insurance Industry and its Potential
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najważniejszym źródłem ryzyka systemowego są banki, jednak debata publiczna na ten temat dotyczy także sektora ubezpieczeniowego ze względu na jego duże znaczenie w systemie finansowym oraz w całej gospodarce. W artykule dokonano oceny ryzyka systemowego w branży ubezpieczeniowej, starano się rozstrzygnąć dylemat, czy ubezpieczyciele mają potencjał do kreowaniu ryzyka systemowego. W opracowaniu podkreślono różnice w modelu biznesowym ubezpieczycieli i banków. Kryteria opracowane przez IAIS odniesiono do głównej działalności ubezpieczycieli i stwierdzono, że nie stwarza ona ryzyka systemowego. Ewentualne zakłócenia działalności na skutek zaburzeń wewnętrznych lub zewnętrznych bądź upadłość ubezpieczyciela mogą mieć istotny negatywny wpływ na gospodarkę, ale raczej w ujęciu regionalnym. Z kolei działalność nietradycyjna oraz nieubezpieczeniowa, prowadzona w ramach grup ubezpieczeniowych i konglomeratów finansowych, może kreować ryzyko systemowe, w związku z czym zachodzi potrzeba objęcia tych instytucji regulacjami i nadzorem zarówno na poziomie mikro-, jak i makroostrożnościowym.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
17-28
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Katedra Bankowości, Wydział Ekonomiczny, UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. +48 693 859 814,, teresa.bednarczyk@umcs.lublin.pl
References
 • 1. A Global Framework for Insurer Solvency Assessment (2004), International Actuarial Association.
 • 2. Bednarczyk T. (2005), Czynniki kształtujące poziom i koszt kapitału, w: Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Sangowski T. (red.), Poltext, Warszawa.
 • 3. Bednarczyk T. (2012), Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 4. Besar D., Booth P., Chan K., Milne A., Pickles J. (2010), Systemic Risk in Financial Services, http://www.actuaries.org.uk, dostęp dnia 24.02.2013.
 • 5. Brunnermeier M.A., Crocket Ch., Goodhart A.D., Persaud H. Shin (2009), The Fundamental Principles of Financial Regulation, Geneva Reports on the World Economy, International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Geneva.
 • 6. Gołąb P. (2012), Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym, Poltext, Warszawa.
 • 7. Group of Ten. Report on Consolidation in the Financial Sector (2001),www.imf.org/external/np/g10/2001/01/eng/pdf/ file3.pdf.
 • 8. Insurance and Financial Stability (2011), IAIS, listopad.
 • 9. Kawiński M. (2012), Zakłady ubezpieczeń a ryzyko systemowe, www.dziennikubezpieczeniowy.pl, dostęp dnia 18.12.2012.
 • 10. Klasyfikacja ryzyk ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń (2004), PIU, Warszawa, www.piu.org.pl, dostęp dnia 24.02.2013.
 • 11. Kurek R. (2012), ComFrame – wspólne ramy nadzoru grup ubezpieczeniowych prowadzących działalność międzynarodową, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania.Ubezpieczenia, Znaniecka K., Wieczorek-Kosmala M. (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 109, Katowice.
 • 12. Liedtke P.L. (2007), What is Insurance to a modern Economy?, http://genevaassociation.org/PDF/, dostęp dnia 24.02.2013.
 • 13. Monkiewicz J. (2010), Ubezpieczenia na rynku finansowym, w: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Monkiewicz J., Handschke J. (red.), Poltext, Warszawa.
 • 14. Monkiewicz M. (2007), Rozwój funduszy gwarancyjnych na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • 15. Monkiewicz M. (2012), Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa.
 • 16. Schich S. (2010), The Role of Insurance in the Recent Financial Crisis, „Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations” nr 1.
 • 17. Solarz J.K. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 18. Systemic Risk in Insurance: an Analysis of Insurance and Financial Stability (2010), Report of The Geneva Association, Geneva.
 • 19. The Impact of The Financial Crisis on the Insurance Sector and Policy Responses (2011),www.findinet.nl/~uploads/newsModule /OECD –rapport-fincrisis-verzekeraars.pdf, dostęp dnia 24.02.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33b7c38e-595b-4cdb-8648-56ca018440aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.