PL EN


2015 | 11 | 123-145
Article title

Prasa i film II Rzeczypospolitej Polskiej wobec handlu białymi niewolnicami strony

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses, from a historical perspective, the role that the press and film played in the 2nd Republic of Poland (1918-1939) in the fight against slave trade.
Keywords
Contributors
References
 • Bańko M. (red.), Inny słownik języka polskiego, 1, Warszawa 2000.
 • Czubiński A., Historia Polski 1864-2001, Wrocław 2002.
 • Gołdyn P., Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka. Społeczno-edukacyjne formy działalności wobec kobiet zagrożonych prostytucją w Polsce (1918-1939), Kalisz 2013.
 • Grata P., Walka z nierządem w polityce państwa polskiego w latach 1918-1939, [w:] M. Rodak (red.), Metamorfozy Społeczne, 6, Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, s. 253-274.
 • Labuda G., Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych z Posłowiem, Poznań 2010.
 • Macko J., Prostytucja. Nierząd – handel „żywym towarem” – pornografia ze stanowiska historii, etyki, higieny i prawa, wstęp W. Chodźko, Warszawa 1927.
 • Piątkowska M., Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy. Kasiarze. Brylanty, Warszawa 2012.
 • Prasa [online]. W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego [dostęp: 2015-04-11]. Dostępny w Internecie: <http://doroszewski.pwn.pl/haslo/prasa>.
 • Rodenstone R.A., Zobaczyć przeszłość, [w:] E. Domańska (red.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Poznań 2010, s. 319-350.
 • Saryusz-Wolska M., Prateksty pamięci, [w:] A. Gwóźdż (red.), Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, Kraków 2010, s. 351-365.
 • Siemieńska H., Stan walki z nierządem, Warszawa 1933.
 • Suchenek R., Nierząd w województwie poznańskim w latach 1918-1939, Poznań 2013.
 • Topolski J., Korzystanie ze źródeł literackich w badaniu historycznym, [w:] Z. Stefanowska, J. Sławiński (red.), Dzieło literackie jako źródło historyczne, Warszawa 1978, s. 7-30.
 • Wróblewski A., O prostytucyi i handlu kobietami, Warszawa 1909.
 • Wrzosek W., Historyczne powody wyróżnionej roli bezpośredniego świadka w poznaniu i badaniu historycznym (i pamięci zbiorowej), [w:] J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak (red.), Historia – Mentalność – Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, Rzeszów 2008, s. 17-24.
 • Zagrodziński S., Stanowisko kinematografji wobec filmu dźwiękowego, Kino dla Wszystkich 5 (108), 1 marca 1930 r., s. 1-2.
 • Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1973.
 • Źródła
 • Źródła archiwalne:
 • Archiwum Akt Nowych (AAN)
 • – Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie (MOS)
 • - sygn. 186, Rehabilitacja prostytutek. Ankieta Ligi Narodów 1935.
 • - sygn. 201, Współpraca polskich placówek dyplomatycznych zagranicą w sprawie poszukiwań handlarzy żywym towarem. Korespondencja 1926, 1933.
 • - sygn. 241, Propaganda akcji walki z nierządem (wystawy, odczyty, filmy, wydawnictwa). Wykaz korespondencji 1925-1929).
 • Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
 • - sygn. OA-X-661, Akta misyi dworcowej.
 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
 • – Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu
 • - sygn. 10910, Wydział Pracy i Opieki Społecznej 1937-1939.
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu
 • – Starostwo powiatowe Środa
 • - sygn. 542, Policja przyzwoitości i zwalczanie nierządu.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu
 • – Akta miasta Golubia, sygn. 553
 • - Zwalczanie bezrobocia; pomoc socjalna; prace sezonowe – okólniki zarządzenia 1927-1934.
 • Źródła opublikowane
 • Nożowcy, prostytucya i rząd carski, Warszawa, maj 1905 [online]. Polona [dostęp: 2013-12-30]. Dostępny w Internecie: <polona.pl/item/4315672/0/>.
 • Czasopisma:
 • Bluszcz
 • Dziennik Poranny
 • Gazeta Międzychodzka
 • Ilustrowany Wielkopolanin
 • Kino dla Wszystkich
 • Kobieta Współczesna
 • Kurier Poznański
 • Na Posterunku
 • Tajny Detektyw
 • Wykaz aktów prawnych:
 • Oświadczenie Rządowe z dn. 8 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia z dn. 18 maja 1904 roku i do Międzynarodowej Konwencji z dn. 4 maja 1910 roku, podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem, Dz. U. 1922, nr 87, poz. 783.
 • Ustawa z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., Dz. U. 1924, nr 20, poz. 211.
 • Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana
 • w Genewie dn. 30 września 1921 r., Dz. U. 1925, nr 125, poz. 893.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję przystąpienia do Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., Dz. U. 1926 nr 84, poz. 476.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 1926 r. w sprawie przystąpienia Finlandji do Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., Dz. U. 1926, nr 106, poz. 627.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 2 sierpnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., Dz. U. 1929 nr 66, poz. 514.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1930 r. w sprawie przystąpienia Luxemburgu do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., Dz. U. 1930, nr 21, poz. 184.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., Dz. U. 1930, nr 58, poz. 472.
 • Konwencja międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.), Dz. U. 1938, nr 7, poz. 37.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji z dnia 30 września 1921 r.
 • o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do Konwencji z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, Dz. U. 1948, nr 40, poz. 296.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 15 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Filipin do konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, zmienionych protokołem z dnia 12 listopada 1947 r., Dz. U. 1955, nr 17, poz. 104.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33b96b65-dfb0-417c-9c3b-f151a4bc50ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.