PL EN


2016 | 5 | 35-48
Article title

ANTYBOHATEROWIE NEOSERIALI – GRA (Z) WARTOŚCIAMI

Content
Title variants
EN
ANTIHEROES OF NEO TV SERIES: A GAME WITH/OF VALUES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents results of the analysis of four neo TV series: House M.D., Dexter, Breaking Bad, House of Cards. The new TV series, despite their roots in older television forms, by and large radically break up with this tradition. The fundamental objective of the research is to describe the most important values realized by the antiheroes as well as to demonstrate main discursive strategies employed in creating serial plots with their participation. The post-soap makers play a peculiar game with their viewers placing in the foreground discursive strategies referring to ethical relativism. In contrast to tradi-tional, “axiologically safe” TV series, post-soaps may be defined as “axiologically fuzzy”. Neo TV series question the established values, including family, showing that it is not an easy form of co-existence and not always provides happiness for an individual.
Year
Issue
5
Pages
35-48
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Allen R.C., Introduction, [w:] To Be Continued. Soap Opera Around the World, red. R.C. Allen, London-New York 1995.
 • Arcimowicz K., Determinants of the Content and Creation of Modern Television Series. Selected Issues, „Creativity. Theories – Research – Applications” 2016, nr 3 (1).
 • Arcimowicz K., Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obycza-jowych najpopularniejszych na początku XXI wieku, Warszawa 2013.
 • Bogunia-Borowska M., Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Kra-ków 2012.
 • Bourdieu P., Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz, Warszawa 2004.
 • Carroll N., Filozofia sztuki masowej, tłum. M. Przylipiak, Gdańsk 2011.
 • Cassirer E., Mit państwa, tłum. A. Staniewska, Warszawa 2006.
 • Darska B., To nas pociąga: o serialowych antybohaterach, Gdańsk 2012.
 • Dijk T.A. van, Badania nad dyskursem, tłum. G. Grochowski, [w:] Dyskurs jako struktu-ra i proces, red. T.A. van Dijk, Warszawa 2001.
 • Dukaj J., Serial zamiast powieści, „Filmowy. Magazyn do Czytania” 2012, nr 11.
 • Filiciak M., Giza B., Wstęp, [w:] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a pol-ska widownia, red. M. Filiciak i B. Giza, Warszawa 2010.
 • Hasło: wartość, [w:] D. Julia, Słownik filozofii, tłum. K. Jarosz, Katowice 1984.
 • Hasło: wartość, oprac. E. Klimowicz, [w:] Słownik pojęć filozoficznych, red. W. Krajew-ski, R. Banajski, Warszawa 1996.
 • Hasło: relatywizm etyczny, oprac. E. Klimowicz, [w:] Słownik pojęć filozoficznych, red. W. Krajewski, R. Banajski, Warszawa 1996.
 • Kaja E., Amerykańskie seriale typu „post-soap opera” – nowa generacja seriali telewi-zyjnych, lecz nie tylko w telewizji, „Kultura i Edukacja” 2014, nr 2.
 • Kisielewska A., Polskie tele-sagi. Mitologie rodzinności, Kraków 2009.
 • Lalman D., Oppenheimer J., Świstak J., Formalna teoria wyboru racjonalnego: kumula-tywne nauki polityczne, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 3-4.
 • Łuczaj K., Zmieniająca się rodzina w zmieniającym się serialu, „InterAlia. Pismo po-święcone studiom queer” 2013, nr 8.
 • Major M., „Era antybohaterów” w amerykańskiej produkcji telewizyjnej. Próba diagno-zy nowego zjawiska na mapie kultury popularnej, „Panoptikum” 2011, nr 10.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, War-szawa 2008.
 • Niemczyńska A., Dr House – demaskator amerykańskiej „kultury cynizmu”, [w:] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M. Filiciak i B. Giza, War-szawa 2010.
 • Pierson D., Breaking Neoliberal? Contemporary Neoliberal Discourses and Policies in AMC’s “Breaking Bad”, [w:] Critical Essays on the Context, Politics, Style, and the Reception of the Television Series, red. D. Pierson, Lanham 2014.
 • Portal TVP.Info.pl, http://www.tvp.info/19367865/amerykanie-wola-fikcyjnych-prezyden-tow-frank-underwood-popularniejszy-od-baracka-obamy [dostęp: 06.05.2016].
 • Reisigl M., Dyskryminacja w dyskursach, tłum. D. Przepiórkowska, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 2010, nr 3.
 • Reisigl M., Wodak R., The Discourse-Historical Approach, [w:] Methods of Critical Discourse Analysis, red. R. Wodak, M. Meyer, London 2009.
 • Sobota J., Bohater rozdarty – współczesne seriale jako obszar symulacji dylematów etycznych, [w:] Seriale w kontekście kulturowym. Serialowe sedno, red. M. Cichmiń-ska, A. Krawczyk-Łaskarzewska, P. Przytuła, Olsztyn 2016.
 • Sobota J., Od Hamleta do Dextera – bohater ponad moralnością? Aksjologia współczes-nych seriali, [w:] Seriale w kontekście kulturowym. Społeczeństwo i obyczaje, red.
 • D. Bruszewska-Przytuła, M. Cichmińska, A. Krawczyk-Łaskarzewska, Olsztyn 2014.
 • Starego K., Dyskurs, [w:] Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekon-strukcji pedagogiki kultury, red. M. Cackowska, L. Kopciewicz, M. Palaton, P. Stań-czyk, T. Szkudlarek, Gdańsk 2011.
 • United State Census Bureau, http://www.census.gov/quickfacts/table/PST045215/35 [dostęp: 10.04.2016].
 • Włodek P., Seriale nowej generacji a konwencje filmowe, [w:] Seriale w kontekście kul-turowym. Gatunki, konwergencja, recepcja, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Na-ruszewicz-Duchlińska, P. Przytuła, Olsztyn 2014.
 • Wodak R., Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka, tłum. J. Waw-rzyniak, A. Wójcicki, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008.
 • Wodak R., Wstęp: Badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, tłum. D. Przepiór-kowska, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. M. Krzyża-nowski, R. Wodak, Warszawa 2011.
 • Wodak R., Meyer M., Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Metho-dology, [w:] Methods of Critical Discourse Analysis, red. R. Wodak, M. Meyer, Lon-don 2009.
 • Wróblewski M., Wszyscy jesteśmy Dexterami, [w:] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M. Filiciak i B. Giza, Warszawa 2010.
 • gry.wp.pl [dostęp: 5.09.2017].
 • komorkomania.pl [dostęp: 5.09.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-1226
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33bddebf-5721-4a1d-8898-49e5c1311b0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.