PL EN


2014 | 40 | 86-95
Article title

Powierzenie usług spółce komunalnej a dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
Entrusting Services to Municipal Company and the Permitted Debt of Local Government Units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł syntetycznie prezentuje sposób stosowany przez jednostki samorządu terytorialnego do zwiększania zadłużenia powyżej limitu określonego przez Ministerstwo Finansów. Polega on na wykorzystaniu możliwości zadłużania spółek komunalnych, których długi nie są liczone do ustalonego przez państwo limitu dla samorządów. Jako przykład zaprezentowano miasto Łódź, które takie działania realizowało. Proces zadłużania samorządu przy pomocy spółki komunalnej przebiega w etapach. W pierw-szym, następuje powierzenie przedsiębiorstwu przez jednostkę samorządu terytorialnego wyko-nywania zadań, co nie stanowi zamówienia publicznego i nie wymaga zastosowania procedur o udzieleniu zamówień publicznych określonych w ustawie. W drugim etapie samorząd natomiast wstrzymuje płatności za wykonywaną usługę, pod któ-re to zobowiązania przedsiębiorstwo zwiększa swoje zadłużenie na rynku finansowym. Dług jednostki samorządu terytorialnego zostaje więc „przerzucony” na przedsiębiorstwo. Przy tej operacji wykorzystywany jest fakt, że regulacje UE i krajowe skupiają się na zminimalizowaniu zniekształcenia konkurencji na rynku, wynikającego z bezpośredniego udzielenia zamówienia. Mają więc za zadanie niedopuszczenie do nadmiernego finansowania przedsiębiorstw, którym powierzono wykonywanie usługi, a nie biorą pod uwagę możliwości niedofinansowania lub opóź-nień w płatnościach.
EN
The article, synthetically presents a method used by local governments to increase debt above the limit set by the Ministry of Finance. It consists of the use the possibilities of indebtedness of municipal companies whose debts are not counted to the limit set by the state for local govern-ments. As an example the city of Łódź was presented, which performs such activities. The process of indebting with the help of local municipal company proceeds in stages. In the first, followed by entrusting the enterprise by the local government unit perform tasks, which is not a public contract and does not require the use of procedures to award public contracts specified in the Act. In the second stage, the local government withholds payment for a service performed, under which enterprise increases its debt on the financial market. Debt of local government units is "flipped" on enterprise. For this operation EU and national regulations focus on minimizing the distortion of competition on the market, stemming from the direct award of the contract. They are designed to prevent excessive corporate financing, which were entrusted with the service and do not take into account the possibility of under-funding or delays in payments.
Year
Issue
40
Pages
86-95
Physical description
Contributors
References
  • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: C-26/03, C-295/05, C-458/03, C-29/04, C-410/04.
  • Rozporządzenie dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 uchwalone przez Parlament Europejski i Radę w dniu 23 paź-dziernika 2007 roku.
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE nr C 115 z 9.05.2008 r.).
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
  • Ustawa z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 1992 r., nr 85, poz. 428 z późn. zm.).
  • Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
  • Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33bde7e0-3a7c-454d-888d-c4ed57eb33c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.