PL EN


2020 | 1(57) | 21-30
Article title

Tworzenie innowacyjności w oparciu o współpracę biznes- nauka- administracja

Authors
Content
Title variants
EN
Creating innovation based on cooperation between business, science and administration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia analizę procesu tworzenia innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem w nim współpracy nauka- biznes-administracja. Jako metodę badawczą zastosowano analizę porównawczą literatury. W rozdziale pierwszym autorka dokonuje analizy i charakterystyki nowego podejścia OECD do innowacyjności, przedstawia również ujęcie historyczne tego zagadnienia. Następnie przedstawia korzyści trójstronnych kooperacji, w kontekście wymogów gospodarki innowacyjnej, roli wiedzy w nowym modelu biznesowym. W zakończeniu autorka odnosi się do barier współpracy nauka- biznes-administracja, wyznaczając tym samym przyszłe możliwe obszary badawcze.
EN
The article presents an analysis of the process of creating innovations, with particular emphasis on cooperation between science, business and administration. A comparative analysis of literature was used as a research method. In the first chapter the author analyses and characterizes the OECD's new approach to innovation and presents a historical approach to this issue. Then she presents the benefits of trilateral cooperation, in the context of the requirements of the innovative economy, the role of knowledge in the new business model. In the end, the author refers to the barriers of science-business-administration cooperation, thus determining future possible research areas.
Year
Issue
Pages
21-30
Physical description
Contributors
author
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • Baruk J., Zarzadzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Cyrson E., Nowy paradygmat strategii konkurencji, [w:] E. Skawińska (red.), Konkurencyjność.
 • Godin B., Lane J.P., Pushes and Pulls: The Hi(story) of the Demand Pull Model of Innovation, Project on the Intellectual History of Innovation. Science, Technology and Human Values, 2013/38.
 • Jasiński A.H. , Ludwicki D., Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych : raport, Studia i Materiały– Wydział Zarządzania UW, 1/2007.
 • Knop L., Kształtowanie współpracy w triadzie: biznes-nauka-administracja http://dlafirmy.info.pl/articlesFiles/Ksztaltowanie_ wspolpracy_ w_triadzie_biznes-nauka-administracja.pdf
 • Kryszczuk M., Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego. , Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kulawczuk, P., Konstruowanie modeli biznesowych współpracy nauki i biznesu w realizacji działalności badawczo – rozwojowej [w:]. Kulawczuk, P. Budowa współpracy nauki z biznesem w Województwie Lubelskim, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.
 • Marchewka- Bartkowiak K., Grycuk A., Relacje biznesu i administracji. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2015.
 • Ministerstwo Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/konstytucja-biznesu
 • Odzimek T, Aspekty zarządzania potrójną helisą nauka – biznes –administracja w polskich miastach akademickich, ZN WSH Zarządzanie 2018 (4).
 • Odzimek T., Aspekty skutecznego zarządzania kooperacją biznes–nauka–administracja w kontekście lokalnej gospodarki, Barometr Regionalny, Tom 13, nr 4/2015.
 • OECD https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/43381127.pdf
 • Oleński J., Elementy ekonomiki informacji. , Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 • PARP https://poig.parp.gov.pl/index/index/1562
 • PARP https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/
 • Patalas-Maliszewska, Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym. PWN, Warszawa 2019.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN Warszawa 2003.
 • przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2002.
 • Siłka P., Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, PAN, IGiPZ, Warszawa 2012.
 • UMCS https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,37,zaproszenie-do-wspolpracy-nauka-biznes,79214.chtm
 • Unold J, Systemy informacyjne marketingu. , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Ustawa Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej Dz.U. 2018 poz. 650.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz.U. 2018 poz. 647.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 648.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2018 poz. 649.
 • WCA https://wca.wroc.pl/projekty
 • Wycisk A., Płaszczyca M., Skuteczna współpraca nauka-biznes w opinii przedsiębiorców. Raport, Dział Badań i Analiz CZIiTT PW, Warszawa 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33c3c6c5-f808-43d3-87ca-81165d74e53b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.