PL EN


2014 | 4 (351) | 299-310
Article title

Postawy Polaków wobec możliwości uczenia się nowych rzeczy

Content
Title variants
EN
Poles’ Attitudes towards the Possibility to Learn New Things
RU
Отношение поляков к возможности обучения чему-то новому
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie wyników badań dotyczących możliwości uczenia się nowych rzeczy oraz wskazanie skłonności do otwartości na nowe rzeczy na tle wyznawanej hierarchii wartości. Artykuł ma charakter badawczy. Przedmiotem analizy jest hierarchia wartości Polaków oraz deklarowany stopień możliwości uczenia się nowych rzeczy. Artykuł przygotowano na podstawie wyników Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS). W postępowaniu badawczym korzystano również z literatury z zakresu socjologii i psychologii dostępnej w postaci książek i artykułów. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na stosunkowo niski poziom identyfikacji badanych z chęcią poszukiwania nowych zajęć, czy chęcią bycia zaskakiwanym. System wartości Polaków jest bardziej ukierunkowany na tradycję, bezpieczeństwo niż na otwartość na zmiany. Większość respondentów dostrzega możliwość uczenia się nowych rzeczy. Odsetek badanych deklarujących taką możliwość w ostatnich sześciu latach zwiększa się, choć w stosunku do innych krajów europejskich wynik ten należy uznać za niski.
EN
An aim of considerations is to present findings of the research on the possibility to learn new things as well as to indicate propensities to openness to new things against the background of the shared hierarchy of values. The article is of the research nature. The subject of analysis is the Poles’ hierarchy of values and the declared degree of possibility to learn new things. The article was prepared on the grounds of results of the European Social Survey (ESS). In the research proceedings, there was also used the literature in the field of sociology and psychology accessible in the form of books and articles. The carried out analyses findings indicate a relatively low level of identification of the respondents with their desire to look for new tasks or desire to be surprised. The Poles’ system of values is more aimed at the tradition, safety than at their openness to changes. Most respondents perceive the possibility to learn new things. The percentage of the respondents declaring such an opportunity in the last six years has been increasing, albeit vis-à-vis other European countries this result should be considered as low.
RU
Цель рассуждений – представить результаты исследований, касающихся возможности обучения чему-либо новому, и указать склонность к открытию к новому на фоне принятой иерархии ценностей. Статья имеет исследовательский характер. Предмет анализа – иерархия ценностей поляков и декларированная степень возможности учиться чему-нибудь новому. Статья подготовлена на основе результатов Европейского общественного зондажа. В исследовании использовали также литературу из области социологии и пси- хологии, доступную в форме книг и статей. Результаты проведенных анализов указывают относительно низкий уровень отождествления обследуемых с охотой искать новые занятия или с охотой быть захваченным врасплох. Система ценностей поляков более направлена на традицию,безопасность, чем на открытость к изменениям. Большинство респондентов замечают возможность учиться чему-либо новому. Доля обследуемых, заявляющих о такой возможности в последние шесть лет, увеличивается, хотя по сравнению с другими европейскими странами этот результат следует считать низким.
Year
Issue
Pages
299-310
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
author
References
  • Ball B. (1984), Careers Consullting in Practice, The Falmer Press, London, cyt. za J. Wilsz, Rozwój człowieka dorosłego i zmiany dokonujące się w jego osobowości, (w:) Wiatrowski Z, Mandrzejewska-Smól I., Aftański A. (red.) (2008),Pedagogika pracy i andragogika. Z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, t. II, Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek.
  • Dryden G., Vos J. (2000), Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań.
  • Mysłakowski Z. (1965), Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, (za:) Wyczesany J. (2002), Wartości jako źródło poglądów młodzieży na temat osób niepełnosprawnych, „Konspekt”, nr 10.
  • Raport o Kapitale Intelektualnym Polski (2008), Warszawa http://obserwatorium.cmsiko.pl/sites/default/files/2011-07-27-11-06-10.pdf [dostęp: 15.07.2014].
  • Zimbardo P.G. (1999), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33c54763-ee32-4a01-ac16-146a126b859f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.