PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa

Content
Title variants
EN
Changes in socio-economic conditions of development of agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Liberalisation of economic relations leaves its mark on agriculture. Raising competition determines a necessity of position improvement. The paper aims to present the changes in selected structures affecting production capacities of farms. In the paper the agricultural land resources, area structure of farms and socio-economic faeces of farmers were analysed. The main empirical material was the Central Statistical Office data. The research results indicate that due to the area of agricultural land, the Polish agriculture has a potential to be a significant producer. Farmers’ attributes and positive structural changes reveal an improvement of agriculture competitive capabilities. However,a scattered agrarian structure is still a feature of agriculture. On the supply side, the acceleration of structural changes in agriculture, especially by fostering land concentration, is a prerequisite for meeting competitive requirements. Therefore, an introduction of instruments supporting small farms liquidation, as well as the diversification of rural population economic activity are essential.
PL
Liberalizacja relacji ekonomicznych coraz silniej zaznacza się również w rolnictwie. Oznacza to, że sprostanie rywalizacji wiąże się z poprawą jego zdolności konkurencyjnej. Celem pracy jest przedstawienie zmian w wybranych strukturach wyznaczających możliwości wytwórcze gospodarstw rolnych. W pracy skoncentrowano się na zasobach ziemi, strukturze obszarowej gospodarstw i cechach społeczno-demograficznych rolników. Podstawowy materiał empiryczny stanowiły dane GUS. Z wykonanych prac wynika, że polskie rolnictwo ze względu na areał gruntów rolniczych posiada warunki, aby stać się znacznym producentem rolnym. Cechy rolników i pozytywne zmiany strukturalne wskazują na poprawę zdolności konkurencyjnej rolnictwa. Jednak sprostanie konkurencji na płaszczyźnie zasobowej wymaga zdynamizowania zmian w obrębie struktur rolniczych, zwłaszcza przyśpieszenia koncentracji ziemi. Wiąże się to z ożywieniem likwidacji małych gospodarstw i dywersyfikacji aktywności zawodowej ludności rolniczej.
Contributors
References
  • Billikopf G.E., 2003. Labor Management in Agriculture: Cultivating Personnel Productivity. University of California, California.
  • Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. 2012. GUS, Warszawa.
  • Cramer G.L., Jansen C.W., Southgate D.D., 2001. Agricultural Economics and Agribusiness. John Willey and Sons Inc., New York.
  • Harasim A., 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNiG-PIB, Puławy.
  • Johnson D.G., 2002. The declining importance of natural resources: lessons from agricultural land. Res. Energy Econ. 24, 157-169.
  • Karwat-Woźniak B., 2009 a. Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chłopskim. Synteza wyników badań 2005-2009. Raport 151 PW 2005-2010. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Karwat-Woźniak B., 2009 b. Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w okresie transformacji i integracji europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 3(13), 73-81.
  • Karwat-Woźniak B., 2012. Przeobrażenia w strukturach społecznych i produkcyjnych wsi oraz rolnictwa w latach 2000-2011 w świetle badań terenowych. W: Wzmocnienie pozycji polskiego rolnictwa – propozycja wstępna. Raport 65PW 2011-2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 39-64.
  • Klepacki B., 1997. Sytuacja dochodowa rolników o różnym wykształceniu w okresie przemian gospodarczych. Wieś i Roln. 2, 63.
  • Nakłady pracy w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2002. 2004. GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33d59ccf-634f-45b3-8eb5-1f4f18cf3b05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.