PL EN


2014 | 5 |
Article title

Legalizacja obiektu wybudowanego w warunkach samowoli budowlanej a legalizacja obiektu wybudowanego na podstawie nieważnego pozwolenia na budowę.

Title variants
EN
Legalization of illegally built construction and legalization of construction built on the basis of invalid construction permit
Languages of publication
Abstracts
PL
Warunkiem niezbędnym legalnego rozpoczęcia procesu budowlanego jest uzyskanie zgody właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację zaplanowanej inwestycji, wyrażonej w formie decyzji administracyjnej. Zasadą wynikającą z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane jest to, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od tej zasady przewidują konkretne przepisy ustawy, określające katalog zamknięty obiektów budowlanych i robót budowlanych, których wykonanie co prawda nie musi poprzedzać uzyskanie pozwolenia na budowę, natomiast konieczne jest zgłoszenie zamiaru ich wykonania właściwemu organowi administracji publicznej. Rozpoczęcie, jak również prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, bez dokonania zgłoszenia lub przy sprzeciwie właściwego organu, określane jest mianem „samowoli budowlanej”, która co do zasady skutkuje obowiązkiem rozbiórki obiektu wzniesionego samowolnie, chyba że inwestor spełni warunki przewidziane przez Prawo budowlane, umożliwiające jego zalegalizowanie. Niniejszy artykuł przedstawia zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, zmierzającego do zalegalizowania samowoli budowlanej, traktuje również o sytuacji inwestora, który zrealizował inwestycję w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, wyeliminowaną następnie z obrotu prawnego wskutek stwierdzenia jej nieważności. Uzyskanie pozwolenia na budowę przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych oznacza, że inwestor dopełnił wszystkich przewidzianych prawem formalności, a więc rozpoczął budowę legalnie. Nie można zatem postawić znaku równości między nim, a inwestorem budującym od początku bez stosownego pozwolenia. Celem artykułu jest także przybliżenie zasad postępowania naprawczego, zmierzającego do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robot budowlanych wykonanych na podstawie wadliwego pozwolenia na budowę.
EN
The prerequisite to initiate legally the construction process is to obtain consent of competent architecture and construction administration authorities for the implementation of the planned investment in the form of an administrative decision. The rule arising from the act dated 7 July 1994 (building law) is that the construction works may start on the basis of the final decision on a building permit. Exceptions to this rule are specified by particular provisions of the act determining the closed list of buildings and construction works the execution process of which, admittedly, does not have to be preceded by obtaining the building permit, however, it is necessary to declare the intention of constructing a building or performing the construction works to a competent public administration authority. Beginning as well as carrying out the construction works without the required by law building permit, without notifying or with the objection of a competent authority, is referred to as "illegal construction", which as a rule results in the obligation to demolish such an unpermitted building unless an investor meets the conditions provided for by the building law allowing its legalization. This article presents the principles of conducting administrative procedure aimed at legalizing illegal construction and also deals with the situation of the investor who has completed his investment on the basis of the final decision on the building permit but later on eliminated from the legal system due to the declaration of invalidity of such a decision. Obtaining the building permit prior to launching the construction works means that the investor has accomplished all the legal formalities and that is why he has begun the construction on a legal basis. Therefore, it is impossible to treat in the same way such an investor and another investor who constructs, from the beginning, without a proper permit. Furthermore, the purpose of this article is to explain the principles of recovery proceedings whose object is to bring the construction works performed on the basis of a faulty building permit into conformity with the law.
Year
Issue
5
Physical description
Contributors
References
  • J. Dessoulavy-Śliwiński w: Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009,
  • L. Bar, E. Radziszewski, Nowy kodeks budowlany. Komentarz, Warszawa 1995,
  • B. Sagan w: J. A. Strzępka, B. Sagan, E. Zielińska, Prawo umów budowlanych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.,
  • S. Serafin, Prawo budowlane. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2006, R. Dziwiński, P. Ziemski, Komentarz do art. 48 ustawy – Prawo budowlane, Lex/el.
  • Z. Niewiadomski w: T. Asman, K. Jaroszyński, J. Kopyra, Z. Niewiadomski, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy, red. Z. Niewiadomski, LexisNexis, Warszawa 2009
  • A. Gliniecki w: Prawo budowlane. Komentarz , red. A. Gliniecki, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012,
  • Z. Kostka, Prawo budowlane. Komentarz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007, W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany, Toruń 2004,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33d853d6-3b2f-4fb3-907b-b23eb9abe159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.