PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 143-153
Article title

Formy zatrudnienia streetworkerów

Authors
Title variants
EN
Forms of Employment Streetworkers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to discuss streetworking as a specific form of help that pertains to social work, education and counseling. Streetworking targets individuals or groups who, for various reasons, do not want or are unable to use the traditional and institutional forms of support. Locating the streetworking help in the concept of helping via offering, the author outlines the idea of streetworking and the legal basis.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie specyficznej formy pomocy zwanej streetworkingiem, która dotyczy pracy socjalnej, edukacyjnej oraz poradniczej skierowanej szczególnie do ludzi lub grup, które z różnych względów nie chcą lub nie są w stanie korzystać z tradycyjnych i instytucjonalnych form wsparcia. Wpisując perspektywę pomagania w streetworkingu w koncepcję pomagania poprzez oferowanie, autorka przybliża ideę streetworkingu w kontekście podstaw prawnych.
Contributors
author
References
 • Blicharz J., Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych, w: Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, wydanie internetowe: https://lex.uksw.edu. pl/lex/ index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc--ASK--nro=201335195&wersja=0&local NroPart= 587 320379&full TextQuery.query=jolanta+blicharz&reqId=1468356180853_7598 0353&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=2 (10.07.2016).
 • Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Superwizja pracy socjalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014.
 • KUL, Grupa więźniów ukończyła studia na KUL. „Stanowią wzór dla innych osadzonych”, wydanie internetowe: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/grupa-wiezniow-ukonczyla-studia-na-kul-stanowia-wzor-dla-innych-osadzonych,n,1000182354.html (18.06.2016).
 • Stenka R. (red.), Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2011.
 • Szluz B., Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2014, t. 35, nr 2, s. 101-111.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych, DzU 2013, poz. 269.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej, DzU. 2014, poz. 1111.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2016, poz. 239.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej DzU 2016, poz. 930.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych, DzU 2016, poz. 902.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, opracowano na podstawie: DzU 2016, 380, poz. 585.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 1974, nr 24, poz. 141, zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: DzU 2014, poz. 1502, poz. 1662; DzU 2015 r. poz. 1066, poz. 1220, poz. 1224, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1735, DzU 2016, poz. 868.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, DzU 1982, nr 31, poz. 214.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, poz. 98, poz. 873.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2015, poz. 163, tekst jednolity.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, DzU 2008, nr 223, poz. 1458.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, DzU 2008, nr 227, poz. 1505.
 • Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2014, poz. 1831 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy − Kodeks pracy, DzU 2016, poz. 910.
 • Zatrudnienie, w: Podręcznik streetworkera bezdomności, red. M. Dębski, A. Michalska, Wydawnictwo Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012, s. 126-136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33e5ae6f-0642-4456-8dd9-380390dc779c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.